Maak een keuze uit onze Privacy policies en de Cookie policy

1. HELPPER NV – PRIVACY VERKLARING

Datum laatste aanpassing: 6 februari 2024
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de Website www.helpper.be (“Website”), eigendom van en uitgebaat door:
Helpper NV
Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14
B-2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0673.790.011

Helpper vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Helpper in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door onze Website te gebruiken, en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u akkoord met de wijze waarop Helpper uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

2. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

Helpper is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft.

Helpper heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:
Helpper NV
t.a.v Data Protection Officer
Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14
B-2000 Antwerpen
e-mail: gdpr@helpper.be

3. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Bij Helpper zijn we transparant over welke gegevens verzameld worden. Uw toestemming is hiervoor vereist en u hebt recht deze in te trekken. 

We verzamelen enkel gegevens die essentieel zijn om onze dienstverlening te bieden. 

Helpper verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op onze Website, en desgevallend:

De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door Helpper verwerkt:

Contactgegevens naam, adres, e-mailadres, edm.
Technische informatie gegevens van computers, telefoons of andere apparaten waarop u de Website gebruikt, uw IP-adres, type browser, edm.
Geschiedenis en logs zoekopdrachten en andere acties die uitgevoerd zijn op de Website, surfgedrag, datum en tijd dat de Website bezocht werd, edm.
Cookies Zie hiervoor onze Cookie Policy.

 

4. Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Contactgegevens Doel Uw contactgegevens worden verzameld om het voor Helpper mogelijk te maken uw vragen ingediend via de Website te beantwoorden, u te kunnen bijstaan via de chatfunctie, u de bestanden te bezorgen die u heeft opgevraagd, om u op de hoogte te houden omtrent Helpper haar producten, promoties, events, nieuwsartikels edm. en om uw contactgegevens aan te wenden voor direct marketing doeleinden.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
Technische informatie Doel Uw technische informatie wordt verzameld om het voor Helpper mogelijk te maken haar Website verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Website naar de toekomst toe te verbeteren.
  Grondslag Gerechtvaardigd belang
Geschiedenis en logs Doel Uw geschiedenis en logs worden verzameld om het voor Helpper mogelijk te maken haar Website verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Website naar de toekomst toe te verbeteren.
  Grondslag Gerechtvaardigd belang
Cookies Doel Cookies worden verzameld om het voor Helpper mogelijk te maken haar Website verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Website naar de toekomst toe te verbeteren.
  Grondslag Gerechtvaardigd belang

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor Helpper belangrijk is om o.b.v. van die informatie haar Website aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat Helpper deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

We gebruiken je gegevens niet voor automatische besluitvorming of profilering zonder jouw expliciete toestemming.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en Helpper is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Helpper u zo snel mogelijk van de reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken. U hebt het recht om deze gegevens in te kijken, te bewerken en eventueel te verwijderen. Bij verzoeken neemt u contact op met gdpr@helpper.be.

5. Direct Marketing

Helpper zal uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Helpper u op de hoogte houden omtrent haar producten, updates, events,... U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar kan die toestemming steeds uitdrukkelijk intrekken.

6. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Helpper ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • U het contactformulier invult;
 • U gebruik maakt van de chatfunctie op de Website;
 • U content download van onze Website;
 • U deelneemt aan onderzoeken waar de gegevens vanuit worden verwerkt via een subverwerker Alchemer;
 • Via cookies of uw browser er bepaalde informatie wordt meegestuurd;

Helpper zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter aan uw vraag of actie op onze Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat Helpper Persoonsgegevens deelt met derden. U gaat dan ook akkoord dat uw Persoonsgegevens worden gedeeld zoals omschreven in deze Verklaring. Verwerkers en subverwerkers van Helpper handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Helpper. Indien Helpper beroep doet op Verwerkers of subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Wij delen uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden, voor het rondzenden van onze nieuwsbrief, het opslaan en verwerken van uw Persoonsgegevens, het beantwoorden van uw vragen, het versturen naar u van content en voor het optimaliseren van onze Website.

Helpper deelt en verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met/aan commerciële partners.

Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

7. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Helpper uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Helpper – via haar (sub)verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Helpper er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Helpper hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw gegevens:

Contactgegevens zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken
Technische informatie zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken
Geschiedenis en logs zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken
Cookies zie Cookie Policy

Helpper bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. Een lijst van deze (sub)verwerkers kan steeds bij Helpper worden opgevraagd.

9. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Helpper heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Helpper gebruikt een team van technici, team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals backup strategy, HTTPS, security tokens, automatic blacklisting, IP spoofing detection, firewall, SSH, BCrypt, hashing, SSL certificates, disaster recovery strategy, snapshots, logging, application performance monitoring, en veel meer.

Helpper doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Helpper dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Helpper verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

10. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging van Helpper of uw Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die verwerkt worden;
 2. op verbetering door Helpper, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Helpper;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van Helpper de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming en een kopie te bezorgen van uw identiteitskaart.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Wijzigingen aan deze Verklaring

Helpper kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Helpper verzamelt, hoe Helpper deze informatie gebruikt en op welke manier Helpper deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

12. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Helpper om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Helpper te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;
 2. de algemene voorwaarden van Helpper af te dwingen;
 3. te reageren op schadevorderingen tegen Helpper naar aanleiding van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 4. de rechten, eigendom en veiligheid van Helpper, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Helpper mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien Helpper dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Helpper redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Helpper of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

13. Aansprakelijkheid

Indien Helpper uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is Helpper niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking  of onrechtmatige gebruik door die derde.

14. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

1. HELPPER NV – PRIVACY VERKLARING

Datum laatste aanpassing: 30 december 2020
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op het online platform, aangeboden door Helpper (hierna het “Platform”), eigendom van en ter beschikking gesteld door:

Helpper NV
Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14
B-2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0673.790.011

Helpper vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als gebruiker van haar Platform – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door Helpper in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door het Platform te gebruiken, uw Persoonsgegevens te delen en akkoord te gaan met deze Verklaring, gaat u akkoord met de wijze waarop Helpper uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze Verklaring is beschreven.

2. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

Helpper is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via het Platform doorgeeft.

Helpper heeft een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via:
Helpper NV
t.a.v Data Protection Officer
Lange Gasthuisstraat, bus 14
B-2000 Antwerpen
e-mail: gdpr@helpper.be

3. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Helpper verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens. Mogelijks worden (o.a.) onderstaande Persoonsgegevens door Helpper verwerkt:

Profielgegevens assistent

naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN bankrekeningnummer, geslacht, foto, kopie van de identiteitskaart, rijksregisternummer, videofragment waarin assistenten zich voorstellen (optioneel).

Profielgegevens hulpontvanger

naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN bankrekeningnummer, geslacht, foto, bij welk ziekenfonds de hulpontvanger is aangesloten, de hulpontvanger over een persoonsvolgend budget beschikt en/of klantennummer van hulpontvanger bij derde betaler.

Profielgegevens aanvrager naam, voornaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN bankrekeningnummer.
Gezondheidsgegevens omschrijving van de fysieke en/of mentale gezondheidstoestand van de hulpontvanger.
Gegevens omtrent beroep en opleiding van de assistent omschrijving van het beroep van de assistent (bediende, arbeider, pensioen of uitkeringsgerechtigd), ervaring in de zorgsector en welke talen de assistent spreekt.
Persoonlijke kenmerken omschrijving van het profiel van de assistent of de hulpontvanger, karaktereigenschappen, beschikbaarheden, of de assistent over een rijbewijs beschikt, welke verplaatsingen de assistent kan/wil doen, welke taken de assistent wel/niet wenst uit te voeren,...
Gegevens omtrent de geleverde prestaties tijdsregistratie van de geleverde prestaties door de assistent.
Technische informatie gegevens van computers, telefoons of andere apparaten waarop u het Platform gebruikt, uw IP-adres, type browser, edm.
Geschiedenis en logs zoekopdrachten, gesprekken via het Platform en andere acties die uitgevoerd zijn via het Platform, surfgedrag, datum en tijd dat het Platform bezocht werd, edm.
Cookies zie hiervoor onze Cookie Policy.

 

4. Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Profielgegevens van assistenen en hulpontvangers Doel Wij verzamelen deze gegevens om jullie profiel te kunnen aanmaken, om jullie te kunnen contacteren en om ervoor te zorgen dat – zodra een assistent met een hulpontvanger gematched is – jullie elkaar kunnen contacteren, om jullie door te verwijzen naar het juiste ziekenfonds (indien nodig), om de juiste administratieve verplichtingen na te kijken i.g.v. persoonsvolgend budget, en om SEPA betalingen te kunnen doorvoeren. Videofragmenten waarin assistenten zich voorstellen worden enkel intern gebruikt om assistenten een alternatief aan te bieden voor de telefonische kennismakingsgesprekken. Deze gegevens (waaronder ook het rijksregisternummer), hebben wij nodig om de jaarlijkse fiscale fiches te kunnen opmaken. Deze gegevens worden mogelijks ook gebruikt om derde betalers in staat te stellen de prestaties van de hulpontvanger (terug) te betalen.
  Grondslag Wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst
     
Gezondheidsgegevens Doel Wij verzamelen deze gegevens om de assistent te informeren omtrent naar wat voor hulp de hulpontvanger op zoek is en om een zo goed mogelijke match te kunnen vinden voor de hulpontvanger.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst en toestemming
     
Gegevens omtrent beroep en opleiding Doel Wij verzamelen deze gegevens om assistenten te kunnen adviseren omtrent administratieve verplichtingen en om na te gaan welke ervaring de assistent heeft om een zo goed mogelijke match te vinden voor de hulpontvanger.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
     
Persoonlijke kenmerken Doel Wij verzamelen persoonlijke kenmerken van elke assistent en hulpontvanger om een zo goed mogelijke match te kunnen maken.
  Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
     
Gegevens omtrent de geleverde prestaties Doel Wij verzamelen gegevens omtrent de duurtijd van de geleverde prestaties. Deze informatie hebben we nodig om ze voor te leggen aan de hulpontvanger ter goedkeuring, om vervolgens de uitbetaling aan de assistent te kunnen faciliteren en om de jaarlijkse fiscale fiches te kunnen opmaken.
  Grondslag Wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst
     
Technische informatie Doel Uw technische informatie wordt verzameld om het voor Helpper mogelijk te maken haar Platform verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Platform naar de toekomst toe te verbeteren.
  Grondslag Gerechtvaardigd belang
Geschiedenis en logs Doel Uw geschiedenis en logs worden verzameld om het voor Helpper mogelijk te maken haar Platform verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Platform naar de toekomst toe te verbeteren. Gesprekken via het Platform worden mogelijks gemonitord om de veiligheid van alle gebruikers op het Platform te waarborgen.
  Grondslag Gerechtvaardigd belang
     
Cookies Doel Cookies worden verzameld om het voor Helpper mogelijk te maken haar Platform verder af te stemmen op uw gebruik en om haar Platform naar de toekomst toe te verbeteren.
  Grondslag Gerechtvaardigd belang

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van technische informatie en geschiedenis en logs aangezien het voor Helpper belangrijk is om op basis van die informatie haar Platform aan te passen en te verbeteren. Het gegeven dat Helpper deze informatie verwerkt, komt uiteindelijk dus ook ten goede van de gebruikers. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers.

De verwerking van Persoonsgegevens door Helpper en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is mogelijks noodzakelijk gelet op de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Helpper. In het geval dat u weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zal Helpper haar verplichtingen (nl. het ter beschikking stellen van het Platform) niet kunnen nakomen en kan u geen gebruik maken van het Platform.

De verwerking van Persoonsgegevens is mogelijks eveneens verantwoord o.b.v. een wettelijke verplichting. Zo heeft Helpper als erkend deelplatform de wettelijke verplichting jaarlijks fiscale fiches op te maken voor alle helppers. Om deze verplichting na te komen, moet Helpper bepaalde van uw Persoonsgegevens verwerken.

De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en Helpper is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Helpper u zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

5. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Helpper ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:

 • U het Platform gebruikt en/of u een profiel aanmaakt op het Platform;
 • Via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;
 • U deelneemt aan onderzoeken waar de gegevens vanuit worden verwerkt via een subverwerker Alchemer;

Helpper zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om het Platform echter naar behoren te laten functioneren, is het soms noodzakelijk dat Helpper Persoonsgegevens deelt met derden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u via uw ziekenfonds of het OCMW terugbetaling krijgt van uw inschrijvingsgeld en/of prestaties die u ontving. Een ander voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met subverwerkers is de opname van videofragmenten waarin helppers zich voorstellen. Deze videofragmenten worden opgenomen in samenwerking met Cammio. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring.

Subverwerkers van Helpper handelen steeds onder verantwoordelijkheid van Helpper. Indien Helpper beroep doet op subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Helpper deelt uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden voor o.a. het hosten van het Platform, het versturen van direct marketing en voor het optimaliseren van haar Platform. Op geen enkel ogenblik zal Helpper uw gezondheidsgegevens, gegevens omtrent uw beroep en/of opleiding en uw persoonlijke kenmerken delen met derden (behoudens voor hosting van het Platform). Enkel gebruikers van het Platform hebben toegang tot deze gegevens.

Helpper deelt of verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met- of aan commerciële ondernemingen.

Wanneer u via het Platform zou worden doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die website of applicatie van toepassing zijn.

6. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Helpper uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Helpper – via haar (sub)verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Helpper er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

7. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Helpper hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw gegevens:

Profielgegevens (basis) Zo lang de assistent of hulpontvanger een profiel heeft op het Platform en tot twee maanden na het verwijderen van het profiel van de assistent of hulpontvanger, of (indien later) tot op het ogenblik dat Helpper wettelijk verplicht is deze informatie op te slaan.
Gezondheidsgegevens Zo lang de hulpontvanger een profiel heeft op het Platform en tot twee maanden na het verwijderen van het profiel van de assistent of hulpontvanger.
Gegevens omtrent beroep en opleiding Zo lang de assistent een profiel heeft op het Platform en tot twee maanden na het verwijderen van het profiel van de assistent.
Persoonlijke kenmerken Zo lang de assistent of hulpontvanger. een profiel heeft op het Platform en tot twee maanden na het verwijderen van het profiel van de assistent of hulpontvanger.
Gegevens omtrent de geleverde prestaties Zo lang de assistent of hulpontvanger. een profiel heeft op het Platform en tot twee maanden na het verwijderen van het profiel van de assistent of hulpontvanger., of (indien later) tot op het ogenblik dat Helpper wettelijk verplicht is deze informatie op te slaan.
Technische informatie Zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken
Geschiedenis en logs Zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken
Cookies zie Cookie Policy

Helpper bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. U kan steeds de geactualiseerde lijst van deze (sub)verwerkers bij Helpper opvragen.

8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Helpper heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Helpper gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals backup strategy, HTTPS, security tokens, automatic blacklisting, IP spoofing detection, firewall, SSH, BCrypt, hashing, SSL certificates, disaster recovery strategy, snapshots, logging, application performance monitoring, en veel meer.

Bovendien heeft Helpper met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw Persoonsgegevens te beveiligen en intern verschillende maatregelen genomen op niveau van confidentialiteit. Helpper doet alle redelijke/noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Helpper dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Helpper verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

9. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op een bevestiging of Helpper uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die Helpper verwerkt;
 2. op verbetering door Helpper, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Helpper;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van Helpper de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met Helpper via gdpr@helpper.be.

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

10. Wijzigingen aan deze Verklaring

Helpper kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op het Platform gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die Helpper verzamelt, hoe Helpper deze informatie gebruikt en op welke manier Helpper deze informatie deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op het Platform en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.

11. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Helpper om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Helpper te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot het Platform;
 2. de algemene voorwaarden van Helpper af te dwingen;
 3. te reageren op vorderingen tegen Helpper naar aanleiding van Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 4. de rechten, eigendom en veiligheid van Helpper, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Helpper mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien Helpper dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Helpper redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Helpper of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

12. Aansprakelijkheid

Indien Helpper uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is Helpper niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking  of onrechtmatige gebruik door die derde.

Helpper is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en Helpper passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

1. Wat zijn cookies?

1.1. Onze website (www.helpper.be) (hierna de “Website”) eigendom van en uitgebaat door Helpper NV (hierna “Helpper”), maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Website en die vervolgens op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u de Website bezoekt.

1.2. De Website gebruikt cookies om u als gebruiker van de Website te kunnen identificeren, om uw voorkeurstaal te onthouden en om de navigatie op de Website voor u te vergemakkelijken. Door het gebruik van cookies wordt namelijk vermeden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken, bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde diensten (zoals het invullen van uw gebruikersnaam of wachtwoord).

2. Welke Cookies gebruikt HELPPER?

2.1.Volgende soorten cookies worden geplaatst bij een bezoek aan de Website:

Puur technische cookies worden gebruikt ter verbetering van de Website en het om de functionaliteit van de Website te bevorderen.

Analytische cookies maken statistieken op van bepaalde informatie (bijvoorbeeld de populariteit, het aantal bezoekers,…).

2.2 Meer specifiek gebruikt Helpper de volgende cookies:


3. Beheer van Cookies

3.1. U kan zelf het gebruik van de cookies beheren. U kan bijvoorbeeld kiezen om alle cookies te blokkeren of om slechts cookies van bepaalde websites te aanvaarden. Houdt hierbij wel rekening met het feit dat bepaalde mogelijkheden op sommige websites enkel mogelijk zullen zijn indien u de cookies heeft aanvaard. Het aanvaarden van cookies maakt surfen op het internet veel vlotter en zorgt ervoor dat de websites die u bezoekt beter functioneren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers.

3.2. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kan u ervoor zorgen dat u wordt verwittigd telkens wanneer er cookies worden verstuurd, of kan u zelfs beletten dat er cookies worden aangemaakt of bewaard op de harde schijf van uw computer. Helpper kan de toegang en de werking van de Website echter niet garanderen indien u het aanmaken van cookies door uw internetbrowser uitgeschakeld hebt.

3.3. Het beheren en verwijderen van cookies is ook mogelijk via de instellingen van uw browser:

Browser Hoe cookies beheren en verwijderen via uw browser?
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Apple Safari https://support.apple.com/guide/deployment/manage-safari-cookies-depf7d5714d4/web
Internet Explorer https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

 

Wij verwerken de informatie die wij door onze cookies verzamelen. U kan hier in onze Privacy Verklaring lezen hoe deze verwerking gebeurt en welke rechten u heeft.