Algemene voorwaarden

Datum laatste aanpassing: 27 februari 2024
Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021

DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET PLATFORM ERKENT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN EN TE BEGRIJPEN, EN VERKLAART U UITDRUKKELIJK AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELPPER NV ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, KRIJGT U GEEN TOEGANG TOT DE WEBSITE EN HET PLATFORM NOCH HET RECHT OM DEZE TE GEBRUIKEN.

HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN DE WEBSITE ALSOOK HET AANSTELLEN VAN ASSISTENTEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN EN/OF PVB/PAB-ACTIVITEITEN IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. HELPPER NV KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD EN DRAAGT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN ONZE GEBRUIKERS, NOCH VOOR DIENSTEN WAARVOOR EEN AFSPRAAK WERD GEMAAKT VIA HET PLATFORM. HELPPER NV VERWERPT IN DIT VERBAND EXPLICIET ALLE AANSPRAKELIJKHEID BEHOUDENS DEZE VOOR OPZETTELIJKE FOUTEN VANWEGE HELPPER NV ZELF, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK MOGELIJK IS.

HELPPER NV KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEBRUIKER AL DAN NIET BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN/OF PVB/PAB-ACTIVITEITEN, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN ONRECHTMATIGHEDEN, FOUTEN, GEBREKKIGE UITVOERING OF ZELFS BEDRIEGLIJK HANDELEN OF (ONEIGENLIJKE) MISDRIJVEN BEGAAN DOOR DE GEBRUIKER EN ONGEACHT OF DE SCHADE WERD GELEDEN DOOR EEN GEBRUIKER OF EEN DERDE.

DE GEBRUIKERS ERKENNEN EN BEVESTIGEN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DE DEELECONOMIEWETGEVING, DE WETGEVING OMTRENT HET PERSOONSVOLGEND BUDGET EN ALLE ANDERE TOEPASSELIJKE REGELGEVING MET INBEGRIP VAN ALLE FISCALE EN SOCIALE WETGEVING. DE GEBRUIKERS ERKENNEN EN AANVAARDEN DAT ZIJ PERSOONLIJK INSTAAN VOOR DE NALEVING VAN ALLE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN DAT HELPPER NV OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN WANNEER GEBRUIKERS NIET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE DEELECONOMIEWETGEVING OF AAN DE REGELGEVING TOEPASSELIJK OP HET PERSOONSVOLGEND BUDGET OF HET LEVEREN VAN DE DIENSTEN.

1. DEFINITIES

Account” omvat een aangemaakte account op het Platform, inclusief alle informatie en inhoud die een geregistreerde Gebruiker heeft verstrekt in dat kader op/via het Platform. Deze Account bevat o.a. persoonlijke informatie, betalingsinformatie, historieken, favorieten, beoordelingen, aanbevelingen, afbeeldingen, foto’s en eventuele andere gegevens. Een Account kan en mag enkel worden aangemaakt door een natuurlijke persoon voor zichzelf of voor een derde indien hij handelt bij volmacht of als wettelijk vertegenwoordiger.

Bruto-Vergoeding” is het totale bedrag dat de hulpontvanger/budgethouder op maandelijkse basis moet betalen aan HELPPER NV voor de gepresteerde Werkuren door de assistent. Deze Bruto-Vergoeding wordt berekend op basis van de volgende formule: Bruto-Vergoeding = [(Uurtarief) + (Werkingskost)] x (aantal gepresteerde Werkuren).

Budgethouder” is de hulpontvanger die specifiek erkend is door het VAPH als persoon met een handicap en beschikt over PVB, of diens wettelijke vertegenwoordiger. Elke Budgethouder dient zelfstandig na te gaan of hij/zij in aanmerking komt om onder het toepassingsgebied van PVB te vallen en gebruik kan maken van het cashbudget.

Deeleconomiewetgeving” betekent de Programmawet van 1 juli 2016 en eventuele toekomstige wetgeving die voornoemde wetgeving vervangt of aanvult en alle bijkomende wetgeving die in het kader van de deeleconomie toepassing kan vinden.

Dienst” betekent de door HELPPER NV aan de Gebruikers aangeboden mogelijkheid om via het Platform een afspraak (hierna “match”) te maken betreffende Opdrachten, PVB/PAB-activiteiten of enige andere dienstverlening door een assistent. Dit begrip omvat niet de Opdrachten, PVB-activiteiten of enige andere dienstverlening verricht door de assistent..

Fiscale Gunstregime” betekent het voordelige fiscale regime van toepassing op natuurlijke personen die diensten verlenen in het kader van de deeleconomie en die onder de toepassing vallen van de Deeleconomiewetgeving. Inkomsten die in dit kader worden verworven worden onder voorwaarden gecatalogeerd onder diverse inkomsten en zijn onderworpen aan een gunstig belastingregime waarbij in beginsel de diverse inkomsten worden belast aan 20% na aftrek van 50% kostenforfait.

Gebruiker” is elke natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform via een Account om als Assistent Opdrachten en/of PVB/PAB-activiteiten aan te bieden en/of om als hulpontvanger en/of Budgethouder Opdrachten en/of PVB/PAB-activiteiten af te nemen voor zichzelf of voor een derde. Alle Gebruikers zijn natuurlijke personen en verbinden zich ertoe om het Platform uitsluitend als natuurlijke persoon, en dus niet voor rekening van een rechtspersoon, te gebruiken.

Gebruikersinformatie” zijn alle adviezen, opmerkingen, literaire werken, teksten, afbeeldingen, video’s, foto’s en ander materiaal dat het Platform aan Gebruikers toelaat op te laden, te plaatsen, te publiceren en beschikbaar te stellen, inclusief (en zonder daartoe beperkt te zijn) posts van Gebruikers op hun profielpagina.

Assistent” betekent elke natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld met een Account op het Platform om zijn of haar diensten aan te bieden aan de hulpontvangers van het Platform en die aldus gebruik maakt van de Dienst. Elke Assistent dient zelfstandig na te gaan of hij/zij in aanmerking komt om onder het toepassingsgebied van de Deeleconomiewetgeving te vallen en dus gebruik kan maken van het Fiscale Gunstregime. Indien het Fiscale Gunstregime niet van toepassing is op een persoon, is deze niet gerechtigd zich aan te melden op het Platform en/of de Website en mag hij/zij geen gebruik maken van de Diensten aangeboden door HELPPER NV. Elke Assistent die zorg verleent in het kader van PVB/PAB dient zelfstandig na te gaan of hij/zij dergelijke zorgverlening mag uitvoeren en voldoet aan alle toepasselijke regels en wetgeving.

HELPPER NV” is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0673.790.011. HELPPER NV biedt een online Platform aan waarop hulpontvangers en assistents elkaar kunnen vinden om afspraken te maken (telkens een match) betreffende Opdrachten, PVB/PAB-activiteiten en enige andere dienstverlening door een Assistent.

Hulpontvanger” is elke Gebruiker die via het Platform diensten afneemt en ingaat op diensten die worden aangeboden door Assistenten. Behoudens voor het begrip van artikel 11 is de hulpontvanger gelijk te stellen met de Budgethouder.

“Informatiedocument” is het jaarlijks door HELPPER NV opgestelde document waarin aan de Assistent de nodige informatie bezorgd wordt in toepassing van artikel 321quater §1 Wetboek Inkomstenbelasting ’92.

Kostenstaat” is een gedetailleerd overzicht van de gepresteerde activiteiten die door de Gebruikers kan worden gebruikt voor administratieve doeleinden.

“Netto-Vergoeding” is de vergoeding voor het uitvoeren van de Opdracht, die door HELPPER NV aan de Assistent wordt betaald. De Netto-Vergoeding wordt berekend op basis van volgende formule: Netto-Vergoeding = (Bruto-Vergoeding) – (Voorheffing) – (Werkingskost). Voor de fiscale regeling in kader van de deeleconomie wordt rekening gehouden met alle sommen die door het platform (HELPPER NV) of door tussenkomst van het platform (HELPPER NV) zijn ingehouden. HELPPER NV zal naar best vermogen assisteren in de correcte opvolging van de fiscale verplichtingen door inhouding van de verplichte Voorheffing en via informatieverstrekking op de Website en via het Informatiedocument, maar garandeert op geen enkele wijze dat de Assistent onder het Fiscale Gunstregime valt. Het is de verantwoordelijkheid van de Assistent om na te gaan of hij/zij hiervoor in aanmerking komt en daarvoor het nodige te ondernemen.

Opdracht” betekent alle diensten, taken, zorgverlening en/of opdrachten die de Assistent voor een hulpontvanger uitvoert. De hulpontvanger vergoedt de Assistent voor het volbrengen van de Opdracht op basis van het aantal gepresteerde Werkuren.

Platform” (met inbegrip van de “Website” en “Dienst“) is het online platform eigendom van en beheerd door HELPPER NV, waarop de Gebruikers een Account aanmaken. Het Platform van HELPPER NV is een erkend platform onder de deeleconomie. Via het Platform kan HELPPER NV bijkomende diensten aanbieden, zoals het opstellen van Kostenstaten.

PVB” betekent het persoonsvolgend budget toegekend aan de Budgethouder en waarvan de besteding o.a. wordt geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap van 24 juni 2016.

PVB-activiteiten” betekent de activiteiten die de Assistent uitvoert in opdracht van de Budgethouder. Deze PVB-activiteiten bestaan uit individuele praktische hulp, globale individuele ondersteuning, of oproepbare permanentie. De term PVB-activiteiten wordt gelijkgesteld met de term Opdracht in deze Voorwaarden behalve voor wat betreft de toepassing van artikel 11.

PVB Gebruiksovereenkomst” betekent de overeenkomst die HELPPER NV afsluit met elke Budgethouder. Deze Gebruiksovereenkomst wordt mogelijks overgemaakt aan het VAPH.

PVB-overeenkomst” betekent de overeenkomst afgesloten tussen de Assistent en de Budgethouder in het kader van een PBV-activiteiten.

Uurtarief” betekent de vergoeding te betalen door de hulpontvanger voor één gepresteerd Werkuur. Het Uurtarief wordt bepaald door de hulpontvanger en betreft een bedrag tussen minimaal 0,00 euro en maximaal 18,00 euro (per gepresteerd Werkuur).

VAPH” betekent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Voorheffing” betekent de voorheffing die HELPPER NV verplicht is in te houden conform de Deeleconomiewetgeving op de Bruto-Vergoeding die door de hulpontvanger aan HELPPER NV wordt betaald. Deze voorheffing staat op zich los van het belastingtarief van 20%. De Voorheffing zal neerkomen op (ongeveer) 10,7% berekend op de Bruto-Vergoeding, wat betekent dat in kader van de Voorheffing rekening gehouden wordt met de forfaitaire kostenaftrek die toegelaten is onder het stelsel van de Deeleconomie. Het precieze tarief van de Voorheffing wordt vastgesteld via een besluit dat in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De Voorheffing wordt dus als volgt berekend: Voorheffing = (Bruto-Vergoeding) x (0,10). De exacte Voorheffing hangt dus af van het gekozen Uurtarief en de respectievelijke Werkingskost. Door de Voorheffing in te houden zoals voorgeschreven door de Deeleconomiewetgeving, garandeert HELPPER NV echter op geen enkele wijze dat de Assistent onder het Fiscale Gunstregime valt. Het is de verantwoordelijkheid van de Assistent om na te gaan of hij/zij hiervoor in aanmerking komt en daarvoor het nodige te ondernemen.

Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden, aangevuld met de Privacy & Cookie Policy van HELPPER NV, die steeds online beschikbaar zijn via de Website.

Website” betekent de website van HELPPER NV beschikbaar via www.helpper.be. Via de Website kunnen Gebruikers zich aanmelden met een Account om toegang te krijgen tot het Platform. De Website bevat tevens steeds de actuele relevante informatie in kader van het fiscale regime waaraan inkomsten uit de Deeleconomie onderworpen zijn.

Werkingskost” is de vergoeding die HELPPER NV aanrekent ter vergoeding van het gebruik van het Platform en voor haar tussenkomst in het bij elkaar brengen van de Assistent en de hulpontvanger. De Werkingskost bedraagt 2,00 euro per Werkuur.

Werkuur” betekent elk uur dat de Assistent heeft besteed aan de uitvoering van de Opdracht. De gepresteerde Werkuren moeten door de Assistent ingegeven worden via het Platform.

 

2. IDENTIFICATIEGEGEVENS HELPPER NV

HELPPER NV

Maatschappelijke zetel Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14, 2000 Antwerpen, België
Ondernemingsnummer 0673.790.011
BTW nr. BE 0673.790.011
Kantooradres Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14, 2000 Antwerpen, België
E-mail hello@helpper.be

3. TOEPASSINGSGEBIED

 

De Voorwaarden zijn van toepassing op de alle diensten die HELPPER NV levert via het Platform en in het algemeen op het gebruik van het Platform en de Website en zullen t.a.v. Gebruikers van toepassing zijn zolang zij een Account hebben op het Platform. Indien de Gebruiker niet langer onderworpen wenst te zijn aan de Voorwaarden, dient de Account te worden verwijderd en heeft de Gebruiker geen toegang tot het Platform.

HELPPER NV fungeert enkel als facilitator tussen Assistenten en hulpontvangers en is dus geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot de het uitvoeren van Opdrachten. Alle overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot de PVB-overeenkomsten) aangaande het uitvoeren van Opdrachten worden rechtstreeks tussen de Assistent en de hulpontvanger afgesloten. HELPPER NV zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als Assistent, werkgever, agent of (vergunde) zorgaanbieder. Eventuele afrekeningen tussen Assistent en hulpontvanger, in het kader van hun rechtstreekse relatie, worden door HELPPER NV opgemaakt in haar hoedanigheid van lasthebber van Assistent.

 

4. HET HELPPER PLATFORM

Het Platform strekt ertoe een ontmoetingsplaats te creëren voor hulpontvangers die op zoek zijn naar Assistenten voor het uitvoeren van huishoudelijke (niet-medische) taken. HELPPER NV biedt via haar Platform de mogelijkheid aan voor Gebruikers om elkaar te ontmoeten, en stelt daartoe op verzoek van een hulpontvanger een Assistent voor. Gebruikers kunnen ook zelf via het Platform op zoek gaan naar een match. HELPPER NV biedt tevens bijkomende diensten aan via het Platform.

Het Platform is beschikbaar via het internet en werkt op de laatste versies van courante browsers. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om het Platform te gebruiken via de daarvoor ontwikkelde mobiele applicatie op besturingssystemen iOS en Android. Hiervoor is echter een recente smartphone (inclusief laatste versie van het respectievelijke besturingssysteem) nodig om de applicatie en dus het Platform naar behoren te laten functioneren.

Gebruik van het Platform is enkel mogelijk na registratie en het aanmaken van een Account.. Het aanmaken van een Account via het Platform is gratis.

De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte informatie verschaft bij de aanmaak van een Account. De Gebruiker is verplicht zijn/haar Account te updaten en alle opgegeven informatie actueel te houden. De Gebruiker moet op zijn/haar profiel correcte gegevens over zichzelf invullen, zoals zijn/haar echte identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer e.d.m.) en zijn/haar actieve contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer). Als de informatie die de Gebruiker aan HELPPER NV verstrekt niet juist en waar is, kan HELPPER NV de kwaliteit van haar Diensten niet garanderen. De Gebruiker staat zelf in voor de volledigheid en de juistheid van de gegevens en voor de geheimhouding van de login gegevens van zijn Account. Deze login gegevens mogen niet met derden worden gedeeld. De Gebruiker die gegevens van derden meedeelt via het Platform dient toestemming te hebben van de betrokkene om dergelijke gegevens te delen.

Zij die zich als Assistent registreren maar om welke reden dan ook niet in aanmerking komen om onder het toepassingsgebied van het Fiscale Gunstregime te vallen, zijn niet gerechtigd het Platform, de Website en de Dienst te gebruiken en zichzelf aan te melden of een Account aan te maken.

Gebruik van het Platform is enkel toegestaan voor natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en/of met de juridische bekwaamheid om te contracteren. Door de toegang tot of het gebruik van het Platform, op alle mogelijke manieren, bevestigt/erkent de Gebruiker de Voorwaarden van HELPPER NV te hebben gelezen en dat hij/zij ze begrijpt en ermee akkoord gaat. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft de Gebruiker geen recht op toegang tot of gebruik van het Platform en de Dienst.

Voor zover het Platform het toestaat, kan de Gebruiker de informatie in diens Account op elk gewenst moment bijwerken. Wenst de Gebruiker te stoppen met het gebruik van het Platform en zijn/haar Account te verwijderen van het Platform, dan kan de Gebruiker met HELPPER NV contact opnemen via hello@helpper.be. De Account en de persoonsgegevens van de Gebruiker zullen door HELPPER NV van het Platform worden verwijderd binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de Voorwaarden.

Als de Gebruiker de Voorwaarden, andere HELPPER NV regels of enige toepasselijke wet overtreedt, kan HELPPER NV op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid diens Account opschorten of verwijderen.

HELPPER NV kan niet garanderen dat het Platform op ieder moment, continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal draaien op elk elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.

5. WIJZIGINGEN

HELPPER NV behoudt zich het recht voor om op elk moment, rekening houdend met de marktomstandigheden, het Platform, de Website, de Dienst, het Uurtarief, de Werkingskost, of deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op de Website en/of het Platform worden gepubliceerd en/of ter kennis worden gebracht van de Gebruiker. Ook de datum van de laatste wijziging bovenaan deze Voorwaarden zal worden aangepast. Als de Voorwaarden dienen te worden gewijzigd om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren. Wanneer de Voorwaarden of Werkingskost door HELPPER NV op éénzijdige wijze worden gewijzigd, kan de Gebruiker, zonder enige schadevergoeding of kosten verschuldigd te zijn, een einde stellen aan het gebruik van de Dienst en van het Platform en/of de Website en via hello@helpper.be schriftelijk opdracht te geven zijn/haar Account te verwijderen (of door zelf de Account verwijderen).

HELPPER NV mag – op elk moment – correcties aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen, en om het even welke andere veranderingen aanbrengen aan het Platform. HELPPER NV mag bovendien steeds enige inhoud of functie toevoegen of stoppen met het weergeven of verstrekken van gegevens zonder kennisgeving aan haar Gebruikers. De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat HELPPER NV niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.

Door de toegang tot of het gebruik van het Platform voort te zetten nadat HELPPER NV een wijziging heeft aangebracht aan de Voorwaarden, en de Gebruiker daarover heeft ingelicht, geeft de Gebruiker aan dat hij/zij de gewijzigde Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kan hij/zij enkel beslissen om het gebruik van het Platform stop te zetten. De Gebruiker kan HELPPER NV vragen om diens Account te verwijderen door een verzoek te richten aan hello@helpper.be.

6. KOSTEN

6.1 Kosten voor de hulpontvanger

De hulpontvanger betaalt de volgende kosten:

 • Het Uurtarief: de hulpontvanger betaalt de gepresteerde Werkuren op basis van het gekozen Uurtarief (tussen 0,00 euro en 18,00 euro per Werkuur);
 • De Werkingskost: de hulpontvanger betaalt de Werkingskost, die wordt aangerekend per Werkuur dat door de Assistent wordt gepresteerd en bedraagt 2,00 euro per Werkuur);

Aan de hand van het Uurtarief, het aantal gepresteerde Werkuren en de respectievelijke Werkingskost wordt op maandelijkse basis de Bruto-Vergoeding die de hulpontvanger verschuldigd is berekend.

De hulpontvanger betaalt de Bruto-Vergoeding rechtstreeks aan HELPPER NV (via SEPA mandaat) binnen de betalingstermijn van vijftien (15) dagen die ingaat op de laatste dag van de maand waarin de Assistent de Opdracht heeft uitgevoerd.

6.2 Vergoeding van de Assistent

De Netto-Vergoeding van de Assistent wordt berekend aan de hand van het aantal gepresteerde Werkuren door de Assistent en het Uurtarief. De Assistent ontvangt een Netto-Vergoeding die wordt berekend volgens volgende formule: Netto-Vergoeding = (Bruto-Vergoeding) – (Voorheffing) – (Werkingskost).

De Assistent geeft via het Platform de gepresteerde Werkuren in. De door de Assistent ingevoerde gegevens kunnen door de hulpontvanger worden gecontroleerd. De hulpontvanger heeft steeds de mogelijkheid de door de Assistent ingediende Werkuren te betwisten door contact op te nemen met HELPPER NV of via het Platform. Indien de hulpontvanger de ingevoerde gegevens niet protesteert binnen de zeven (7) dagen, worden de Werkuren geacht te zijn aanvaard door de hulpontvanger.

Voor de maand december van elk jaar wordt hier omwille van technische redenen van afgeweken. Alle nog niet-goedgekeurde Werkuren met betrekking tot het afgelopen jaar worden geacht te zijn aanvaard en toegekend door de hulpontvanger uiterlijk op 31/12 voor middernacht. HELPPER NV verwerft zo uiterlijk per 31/12 het vorderingsrecht om de betaling voor de geleverde prestaties te innen. Bij eventuele betwisting dient de hulpontvanger contact op te nemen met HELPPER NV voor 6 januari van het daarop volgende jaar. Bij succesvolle betwisting wordt de toekenning geacht niet plaatsgevonden te hebben.

Het bedrag dat wordt overgemaakt naar de rekening van de Assistent is de Netto-Vergoeding berekend op basis van de totaal gepresteerde Werkuren tijdens één bepaalde periode. Dit bedrag zal maandelijks, nadat de Opdracht werd uitgevoerd en de betaling werd gedaan door de hulpontvanger en werd ontvangen door HELPPER NV, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Assistent. In geval van klachten, wanbetaling door de hulpontvanger en/of annuleringen m.b.t. de Opdrachten kan HELPPER NV de uitbetaling opschorten of weigeren.

De Assistent (en bij uitbreiding elke Gebruiker van het Platform) is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke (fiscale en sociale) wetgeving en het vaststellen en betalen van belastingen met betrekking tot de Opdrachten die worden uitgevoerd via het Platform, zoals vereist door de toepasselijke (fiscale en sociale) wetgeving. Om misverstanden te vermijden, betekent de verwijzing naar een netto bedrag (zoals Netto-Vergoeding) niet dat de ontvangen bedragen onder geen beding onderworpen zijn aan een bijkomende belasting.

7. BETALINGSMODALITEITEN

Hulpontvangers betalen de verschuldigde bedragen rechtstreeks aan HELPPER NV via een Core of B2B SEPA mandaat (Europese domiciliëring) op maandelijkse basis.. De hulpontvanger is zelf verantwoordelijk om dergelijk SEPA mandaat toe te staan aan HELPPER NV en hiervoor alle nodige administratie te voltooien (al dan niet via het Platform). De hulpontvanger staat in voor het verlenen van dergelijk SEPA mandaat, dat maandelijkse inning van de verschuldigde bedragen toelaat. Indien de inning van het SEPA mandaat of de betaling om welke reden dan ook wordt afgewezen, zal de hulpontvanger de betaling via reguliere overschrijving voldoen aan HELPPER NV. HELPPER NV zal de hulpontvanger steeds, veertien dagen vooraf, een pre-notificatie toezenden met vermelding van het te innen bedrag en de datum van inning.

De hulpontvanger erkent en aanvaardt dat hij/zij geen enkele betaling rechtstreeks mag en zal uitvoeren t.a.v. de Assistent.

Indien de betaling, om welke reden dan ook, niet binnen de gestelde betalingstermijn plaatsvindt, is de gebruiker HELPPER NV automatisch een administratieve vergoeding van 25 euro verschuldigd.

Door het aanbieden van Opdrachten op het Platform en het Platform te gebruiken geeft de Assistent aan HELPPER NV het recht om de Bruto-Vergoeding te innen van de hulpontvanger alvorens de Netto-Vergoeding te storten aan de Assistent. De Assistent stemt er mee in dat de betaling van de Netto-Vergoeding van een Assistent door middel van HELPPER NV wordt beschouwd als een rechtstreekse betaling van de hulpontvanger aan de Assistent.

HELPPER NV zal de Assistent op een periodieke basis, en in beginsel maandelijks, uitbetalen voor de gepresteerde Werkuren op voorwaarde dat HELPPER NV zelf de betaling van de Bruto-Vergoeding heeft ontvangen. De Werkingskost in rekening gebracht door HELPPER NV wordt automatisch ingehouden op de uitbetalingen.

HELPPER NV kan gebruik maken van een vertraagde verwerking van tien (10) dagen na de betaling van de hulpontvanger om de betalingsveiligheid van de hulpontvanger te waarborgen en om fraude tegen te gaan.

De Gebruiker gaat akkoord met elektronische facturatie door HELPPER NV. Assistenten kunnen elektronische afrekeningen ontvangen. De afrekeningen zullen alle informatie bevatten die nodig is voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. Indien de hulpontvanger terugbetaling eist binnen de wettelijke termijn van enig met het SEPA mandaat geïnd bedrag, kan HELPPER NV van de Assistent de reeds uitgekeerde relevante Netto-Vergoeding terugvorderen.

De Assistent geeft toestemming aan HELPPER NV om in zijn/haar naam facturen op te stellen met betrekking tot de uitgevoerde Opdracht en de verworven Netto-Vergoedingen. HELPPER NV zal op geen enkel moment beschouwd kunnen worden als commissionair van de Assistent.

HELPPER NV bezorgt jaarlijks aan alle Assistenten de door de wet voorziene fiscale afrekening.

Door onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden gaat u akkoord met betalingen via domiciliëring, uitgevoerd door onze partner Twikey. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.

8. GEBRUIKERSGEDRAG

Gebruikers worden geacht de wet- en regelgeving (met inbegrip van alle fiscale en sociale wetgeving) te kennen die van toepassing is op de Opdrachten die zij uitvoeren. Zij dienen zich te informeren bij de bevoegde instanties i.g.v. twijfel.

Meer informatie over deeleconomie is beschikbaar via de volgende websites, uitgegeven door officiële overheidsinstanties:

Gebruikers zijn verplicht om:

 • toepasselijke lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en/of internationale wetten en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Platform en m.b.t. de Opdrachten na te leven, in het bijzonder de fiscale en sociale regelgeving en de regels toepasselijk op PVB (indien van toepassing);
 • de Voorwaarden zoals opgesteld door HELPPER NV na te leven;
 • zich kies en respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers zowel op het Platform als tijdens de uitvoering van de Opdracht;
 • zich te onthouden van taalgebruik, o.m. in recensies die ze op het Platform zetten, dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren.
 • indien zij Opdrachten uitvoeren waarbij zij personen vervoeren, dit enkel occasioneel te doen en alle wettelijke verplichte verzekeringen af te sluiten om dergelijk vervoer te organiseren, en de houder te zijn van de nodige rijbewijzen, certificaten en vergunningen.

De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de Gebruikersinformatie en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijk materiaal op het Platform op eender welke manier. De Gebruiker erkent en bevestigt tevens dat wanneer hij op het Platform en/of de Website Gebruikersinformatie van derden deelt, hij/zij hiervoor gemachtigd is, dan wel de nodige toestemming heeft verkregen van de derde in kwestie.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij geen Gebruikersinformatie zal plaatsen of uploaden op het Platform die: (i) inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar hij/zij woont om deze te bezitten, te publiceren, te posten of up te loaden, of (ii) die onwettig zou zijn voor HELPPER NV om te gebruiken of te bezitten in verband met het Platform.

9. GEBRUIKSBEPERKING

De Gebruiker erkent de Voorwaarden te begrijpen en verbindt zich ertoe om ze na te leven en het Platform of alle gerelateerde informatie voor niets anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor het ontworpen is. Indien de Gebruiker dit niet doet, kan dit aanleiding geven tot de verwijdering van het Account en tot civielrechtelijke procedures en/of strafrechtelijke vervolging.

Onder meer de volgende handelingen mogen niet worden gesteld, noch door de Gebruiker zelf, noch door een andere persoon in naam en/of voor rekening van de Gebruiker:

 • Handelen in strijd met internationale en nationale wetten en enige andere regelgeving met betrekking tot uw activiteit op het Platform en tijdens het uitvoeren van een Opdracht;
 • Het Platform hanteren om illegale, onrechtmatige of ongeoorloofde handelingen te stellen;
 • Opdrachten aanbieden of uitvoeren die bij wet of krachtens de wet verboden of gereglementeerd zijn of voorbehouden zijn aan personen die bepaalde kwalificaties en/of diploma’s hebben, die bepaalde opleiding hebben genoten of beroepservaring hebben verworden, zonder aan die vereisten te voldoen;
 • Het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of niet-commerciële informatie te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;
 • Het Platform gebruiken om enige vorm van virus te verspreiden;
 • Meerdere Accounts aanmaken;
 • Een Account namens iemand anders dan zichzelf aanmaken behoudens bij volmacht of als wettelijk vertegenwoordiger;
 • Iemand anders toegang verschaffen tot uw Account;
 • Eénzelfde Opdracht meerdere keren publiceren op het Platform;
 • Het Platform gebruiken voor commerciële of beroepsmatige doeleinden;
 • De privacy rechten of andere rechten van andere Gebruikers schenden, of gegevens en informatie over andere Gebruikers verzamelen en/of verwerken en/of doorgeven zonder hun expliciete toestemming, hetzij manueel of automatisch door het gebruik van een robot, spider, crawler, een zoek- of retrieval applicatie, of gebruik maken van andere automatische hulpmiddelen, processen of methodes om toegang te krijgen tot het Platform en het opvragen, indexeren en/of dataminen van elke informatie;
 • De activiteiten van het Platform of de servers of netwerken die het Platform hosten, belemmeren of verstoren of wetten en regelgeving of vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke servers of netwerken negeren;
 • Posten, publiceren of op andere wijze beschikbaar stellen via het Platform van elke inhoud, tekst of informatie die beledigend, kwetsend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of racistisch, seksueel, religieus, of anderszins aanstootgevend of beledigend is;
 • Zich uitgeven voor een ander persoon of valse informatie verstrekken op het Platform;
 • Valse of onjuiste informatie over HELPPER NV verspreiden;
 • Als Assistent, aan hulpontvangers valse of onjuiste informatie verstrekken met betrekking tot de Opdrachten die u uitvoert via HELPPER NV, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige verklaring die u maakt met betrekking tot uw Opdrachten;
 • Elke inhoud verzenden, verspreiden, weergeven of op een andere manier beschikbaar maken via of in verband met het Platform, met inbegrip van Gebruikersinformatie, de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten kunnen schenden, of die onwettige inhoud kunnen bevatten;
 • Het Platform kopiëren, aanpassen, wijzigen, ter beschikking stellen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze;
 • Maatregelen omzeilen die HELPPER NV kan gebruiken om de toegang tot het Platform te voorkomen of te beperken;
 • HELPPER NV omzeilen door toezenden van uw persoonlijke en contactgegevens (zoals e-mailadressen, telefoonnummers of (websites) adressen, …) naar andere Gebruikers van HELPPER NV, om betaling aan HELPPER NV (ongeacht de gevolgen op fiscaal vlak) te vermijden of om elke andere reden.

HELPPER NV behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te doen staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met alle overheden en gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van Gebruikersinformatie vereist.

10. ASSISTENTEN EN PVB/PAB

Dit artikel 11 is enkel van toepassing in geval een Budgethouder een Assistent inschakelt om PVB/PAB-activiteiten uit te voeren. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang er in dit artikel niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

De Budgethouders zijn verplicht voor de aanvang van de PVB/PAB-activiteiten een PVB/PAB-overeenkomst af te sluiten via het Platform en deze elektronisch te ondertekenen. Budgethouders zijn tevens verplicht de PVB-Gebruiksovereenkomst met HELPPER NV te ondertekenen.

Indien HELPPER NV de mogelijkheid aanbiedt aan haar Gebruikers om PVB/PAB-overeenkomsten te archiveren, te bewaren en automatisch te laten valideren door het VAPH, en Gebruikers van deze service gebruik wensen te maken, dan geven Gebruikers toestemming aan HELPPER NV om de PVB/PAB-overeenkomst in de systemen van HELPPER NV te archiveren en/of bewaren en om de overeenkomst over te maken aan het VAPH. HELPPER NV kan voor deze bijkomende dienstverlening een vergoeding vragen, die steeds wordt meegedeeld aan de Gebruikers via de Website en/of het Platform. De verwerking van persoonsgegevens verkregen uit deze PVB/PAB-overeenkomst worden voor het overige beheerst door de Privacy & Cookie Policy.

De Budgethouder en de Assistent erkennen en bevestigen in het kader van PVB/PAB enkel PVB/PAB-activiteiten uit te voeren. Indien er toch Opdrachten worden geleverd die niet in aanmerking komen om te worden vergoed met PVB/PAB, of het PVB/PAB niet wordt toegekend, om welke reden ook, dan zal de gewone betalingsprocedure zoals vermeld in artikel 6, 7 en 8 worden toegepast en is dit artikel 11 niet van toepassing op deze specifieke diensten.

Het PVB/PAB kan enkel in vorm van cashbudget worden aangewend via het Platform. Gehele of gedeeltelijke voucher-betaling is niet toegestaan. Budgethouders mogen PVB/PAB vergoedingen enkel  overmaken vanuit de afzonderlijke bankrekening die zij daarvoor hebben geopend.

De Assistent geeft maandelijks via het Platform de geleverde PVB/PAB-activiteiten in. Rekening houdend met eventueel protest van de Budgethouder genereert het Platform op die basis automatisch een Kostenstaat die de Gebruikers kunnen downloaden.

Gebruikers erkennen overigens in kader van PVB/PAB-activiteiten steeds alle toepasselijke wet- en regelgeving in dit kader te respecteren.

11. ACTIEVOORWAARDEN

Bij Helpper organiseren we soms promotieacties, wedstrijden en winacties voor onze gebruikers. Deze acties zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden die afzonderlijk van onze standaard Algemene Voorwaarden gelden.

Voor deelname aan deze acties en om in aanmerking te komen voor eventuele prijzen, dienen deelnemers akkoord te gaan met de actievoorwaarden. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie over de deelname-eisen, de looptijd van de actie, hoe en wanneer winnaars worden gekozen, en hoe prijzen worden uitgereikt.

11.1 Huidige acties

12. PRIVACY

Aangezien de privacy van onze Gebruikers voor ons erg belangrijk is, heeft HELPPER NV een privacy en cookie beleid (“Privacy & Cookie Policy“) uitgeschreven om u te informeren over hoe HELPPER NV uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, communiceert, bekend maakt en beschermt. In dit beleid staan ook de veiligheidsmaatregelen die we nemen om persoonsgegevens en meer algemeen Gebruikersinformatie te beschermen. Bij het aanmaken van een Account geeft u voor specifieke verwerkingsactiviteiten bovendien toestemming aan HELPPER NV om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien onze Privacy & Cookie Policy wordt bijgewerkt, zullen we u hieromtrent informeren.

13. DISCLAIMER

Het Platform is louter bedoeld om het aanbieden, uitbesteden en betalen van de Opdrachten te faciliteren. HELPPER NV kan de juistheid van de informatie, die door de Gebruikers op het Platform geplaatst worden, of de kwaliteit of inhoud van de aangeboden uitvoering van Opdrachten door de Assistent niet garanderen of controleren.

Het gebruik van het Platform en het aanbieden en laten uitvoeren van de Opdracht is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. HELPPER NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele aansprakelijkheid die direct of indirect verband houdt met het gedrag van de Gebruiker of de uitgevoerde Opdracht, en verwerpt uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk toegestaan is, in dit verband. HELPPER NV is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Assistent een eis tot schadevergoeding ontvangt van een hulpontvanger voor wie deze een Opdracht heeft aanvaard of uitgevoerd. HELPPER NV is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een hulpontvanger een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Assistent die voor de hulpontvanger een Opdracht heeft uitgevoerd.

HELPPER NV heeft verschillende verzekeringspolissen afgesloten teneinde haar Gebruikers te verzekeren tegen uiteenlopende risico’s echter zonder de garantie van volledige dekking noch van dekking van alle mogelijke risico’s. Het is de Gebruikers aangeraden de polisvoorwaarden van deze verzekeringen grondig na te lezen en zelfstandig te beslissen of zij het al dan niet opportuun achten om bijkomende verzekeringen in eigen naam af te sluiten. De polisvoorwaarden van de HELPPER NV afgesloten verzekeringen zijn te consulteren op de FAQ. 

14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, voor zover als maximaal toegestaan door de wet, het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform, de Opdrachten die hij/zij uitvoert of laat uitvoeren en het contact dat de Gebruiker heeft met andere Gebruikers van HELPPER NV (online of in persoon) bij de Gebruikers berust.

HELPPER NV is niet verantwoordelijk voor acties (of het niet uitvoeren van acties) door Gebruikers waaronder maar niet beperkt tot de uitvoering van Opdrachten, en sluit voor zover wettelijk is toegestaan alle aansprakelijkheid in dit kader uit.

HELPPER NV kan voor zover wettelijk is toegestaan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • enige directe of indirecte aansprakelijkheid die voortkomt uit overeenkomsten gesloten tussen Gebruikers;
 • enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van de Opdracht, de overeenstemming van de Opdracht met de beschrijving ervan, schending van hygiëne- of veiligheidsvoorschriften of enige andere regelgeving;
 • enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van elke Gebruiker van de toepasselijke (belasting)wetgeving;
 • enige directe of indirecte aansprakelijkheid m.b.t. het niet van toepassing zijn betreffende het Fiscale Gunstregime;
 • enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van de Website of het Platform.

In elk geval en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van HELPPER NV jegens iedere Gebruiker (per geval en in totaliteit) en voor zover wettelijk toegestaan beperkt tot de som van de Werkingskosten die HELPPER NV heeft ontvangen gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schadeclaim, of tot vijfhonderd (500) euro indien HELPPER NV geen Werkingskosten heeft ontvangen of indien het bedrag van dergelijke ontvangen Werkingskosten lager zou zijn, en enkel voor zover schade, fout en causaal verband zijn bewezen. In geen geval is HELPPER NV aansprakelijk boven het bedrag van haar verzekeringsdekking.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Platform en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (sjabloon)overeenkomsten, (sjabloon)kostenstaten, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen, specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcode, bestanden, interface en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom“), zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan HELPPER NV en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn voorbehouden aan HELPPER NV en haar licentiegevers.

Wanneer de Gebruiker Gebruikersinformatie uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het Platform, verleent deze een onherroepelijke, eeuwigdurende, exclusieve, kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, voor sublicentie vatbare, en wereldwijde licentie aan HELPPER NV om de Gebruikersinformatie in verband met het Platform te gebruiken, te reproduceren, te herwerken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, over te brengen, te lenen, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen van het publiek en uit te voeren, daarbij inbegrepen voor commerciële doeleinden, hetzij door middel van internet, elk mobiel apparaat of op iedere andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn.

De Gebruiker doet voor zover wettelijk toegelaten afstand van het auteursrecht met betrekking tot de Gebruikersinformatie en zal zich niet verzetten tegen eventuele wijzigingen in de Gebruikersinformatie die niet schadelijk zijn voor de reputatie van de Gebruiker.

16. HERROEPINGRECHT

Op alle diensten die HELPPER NV rechtstreeks levert t.a.v. de Gebruiker, is het wettelijk herroepingsrecht van toepassing. Dit wil zeggen dat u als Gebruiker de mogelijkheid heeft om binnen de veertien (14) dagen na de bestelling van de dienst bij HELPPER NV de bestelling te herroepen zonder opgave van redenen en zonder kosten. Indien u van deze mogelijkheid gebruikt wenst te maken kan u contact opnemen met ons via hello@helpper.be of het formulier gebruiken achter deze link en op te sturen naar onze maatschappelijke zetel: HELPPER NV, Lange Gasthuisstraat 29-31, bus 14, 2000 Antwerpen, België. HELPPER NV zal vervolgens uw herroeping schriftelijk bevestigen, en de relevante betaalde kosten zullen in dergelijk geval aan u worden terugbetaald binnen een termijn van veertien (14) dagen nadat we in kennis werden gesteld van uw beslissing om de bestelling te herroepen. De terugbetaling zal gebeuren door gebruik te maken van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Gebruiker tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en zonder dat dergelijke terugbetaling kosten met zich meebrengt.

Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing in kader van Opdrachten uitgevoerd door Assistenten voor zover betreft de relatie tussen de Gebruikers onderling.

17. KLACHTEN

HELPPER NV dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen van de Gebruikers. Als een Gebruiker ongepast handelt, o.m. (maar niet beperkt tot) door het niet naleven van de Voorwaarden, het niet uitvoeren van de Opdracht of de betaling waartoe de Gebruiker zich verbond, het niet respecteren van enige andere toepasselijke regelgeving, het gebruik van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast taalgebruik of gedrag, moeten Gebruikers deze persoon onmiddellijk rapporteren via hello@helpper.be en aan de bevoegde autoriteiten indien nodig. HELPPER NV zal iedere ernstige klacht in aanmerking nemen en onderzoeken en doet haar uiterste best om daaraan het gepaste gevolg te geven, in de mate van het mogelijke en een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn.

18. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en HELPPER NV. Geen enkel ander document of (mondelinge) correspondentie van welke aard ook zal de Voorwaarden aanpassen of gebruikt kunnen worden om de Voorwaarden anders te interpreteren.

Geen enkele handeling of gedrag vanwege HELPPER NV kan beschouwd worden als verzaking aan één van haar rechten.

De onuitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een beding of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de overige bedingen of de volledige Voorwaarden niet aan. Indien een beding onuitvoerbaar, ongeldig of nietig wordt verklaard zal dit beding alsnog toepassing hebben in zoverre toepasselijk recht toelaat.

19. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen die voortkomen uit deze Voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij elk geschil tussen HELPPER NV en een Gebruiker zal steeds eerst getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Indien geen minnelijke regeling kan worden bereikt, zijn de rechtbanken bevoegd van de wettelijke woonplaats van de Gebruiker of consument, behoudens ander bepalende dwingende wetgeving. In geen enkel geval zal HELPPER NV verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen verschillende Gebruikers onderling.