Stem op ons voor Startup of the Year 2020
#voteforhelpper

Algemene voorwaarden

Datum laatste aanpassing: 17 maart 2020

Tijdelijke aanpassing, ten gevolge van de Corona-crisis:

De Algemene Voorwaarden blijven ten volle van toepassing, met uitzondering van volgende elementen:

DOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET PLATFORM ERKENT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELEZEN TE HEBBEN EN TE BEGRIJPEN, EN VERKLAART U UITDRUKKELIJK AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELPPER NV ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, KRIJGT U GEEN TOEGANG TOT DE WEBSITE EN HET PLATFORM NOCH HET RECHT OM DEZE TE GEBRUIKEN.

HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN DE WEBSITE ALSOOK HET AANSTELLEN VAN HELPPERS VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN EN/OF PVB-ACTIVITEITEN IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO VAN DE GEBRUIKER. HELPPER NV KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD EN DRAAGT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS EN HELPPERS, NOCH VOOR DIENSTEN WAARVOOR EEN AFSPRAAK WERD GEMAAKT VIA HET PLATFORM. HELPPER NV VERWERPT IN DIT VERBAND EXPLICIET ALLE AANSPRAKELIJKHEID BEHOUDENS DEZE VOOR OPZETTELIJKE FOUTEN VANWEGE HELPPER NV ZELF, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK MOGELIJK IS.

HELPPER NV KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN GEBRUIKER AL DAN NIET BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN/OF PVB-ACTIVITEITEN, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN ONRECHTMATIGHEDEN, FOUTEN, GEBREKKIGE UITVOERING OF ZELFS BEDRIEGLIJK HANDELEN OF (ONEIGENLIJKE) MISDRIJVEN BEGAAN DOOR DE GEBRUIKER EN ONGEACHT OF DE SCHADE WERD GELEDEN DOOR EEN GEBRUIKER, EEN HELPPER OF EEN DERDE.

DE GEBRUIKERS ERKENNEN EN BEVESTIGEN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DE DEELECONOMIEWETGEVING, DE WETGEVING OMTRENT HET PERSOONSVOLGEND BUDGET EN ALLE ANDERE TOEPASSELIJKE REGELGEVING. DE GEBRUIKERS ERKENNEN EN AANVAARDEN DAT ZIJ PERSOONLIJK INSTAAN VOOR DE NALEVING VAN ALLE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN DAT HELPPER NV OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN WANNEER GEBRUIKERS NIET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE DEELECONOMIEWETGEVING OF AAN DE REGELGEVING TOEPASSELIJK OP HET PERSOONSVOLGEND BUDGET OF HET LEVEREN VAN DE DIENSTEN.

1. DEFINITIES

Account” omvat alle informatie en inhoud die een geregistreerde Gebruiker heeft verstrekt op/via het Platform. Deze Account bevat o.a. persoonlijke informatie, betalingsinformatie, historieken, favorieten, beoordelingen, aanbevelingen, afbeeldingen, foto’s en eventuele andere gegevens. Een Account kan en mag enkel worden aangemaakt door een natuurlijke persoon voor zichzelf of voor een derde indien hij handelt bij volmacht of als wettelijk vertegenwoordiger.

Bruto-Vergoeding” is het totale bedrag dat de Helppie op maandelijkse basis moet betalen aan HELPPER NV voor de gepresteerde Werkuren door de Helpper. Deze Bruto-Vergoeding wordt berekend op basis van de volgende formule: Bruto-Vergoeding = (Uurtarief) x (aantal gepresteerde Werkuren).

Budgethouder” is de Helppie die specifiek erkend is door het VAPH als persoon met een handicap en beschikt over PVB, of diens wettelijke vertegenwoordiger. Elke Budgethouder dient zelfstandig na te gaan of hij/zij in aanmerking komt om onder het toepassingsgebied van PVB te vallen en gebruik kan maken van het cashbudget.

Deeleconomiewetgeving” betekent de Programmawet van 1 juli 2016, zoals gewijzigd bij de Wet van 5 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, of eventuele toekomstige wetgeving die voornoemde wetgeving vervangt of aanvult en alle bijkomende wetgeving die in het kader van de deeleconomie toepassing kan vinden.

Dienst” betekent de door HELPPER NV aan de Gebruikers aangeboden mogelijkheid om via het Platform een afspraak (hierna “match”) te maken betreffende Opdrachten, PVB-activiteiten of enige andere dienstverlening door een Helpper. Dit begrip omvat niet de Opdrachten, PVB-activiteiten of enige andere dienstverlening verricht door de Helpper.

Fiscale Gunstregime” betekent het voordelige fiscale regime van toepassing op natuurlijke personen die diensten verlenen in het kader van de deeleconomie en die onder de toepassing vallen van de Deeleconomiewetgeving.

Gebruiker” is elke natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform om als Helpper Opdrachten en/of PVB-activiteiten aan te bieden en/of om als Helppie en/of Budgethouder Opdrachten en/of PVB-activiteiten af te nemen voor zichzelf of voor een derde. Alle Gebruikers zijn natuurlijke personen en verbinden zich ertoe om het Platform uitsluitend als natuurlijke persoon, en dus niet voor rekening van een rechtspersoon, te gebruiken.

Gebruikersinformatie” zijn alle adviezen, opmerkingen, literaire werken, teksten, afbeeldingen, video’s, foto’s en ander materiaal dat het Platform aan Gebruikers toelaat op te laden, te plaatsen, te publiceren en beschikbaar te stellen, inclusief (en zonder daartoe beperkt te zijn) posts van Gebruikers op hun profielpagina.

Helpper” betekent elke natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld met een Account op het Platform om zijn of haar diensten aan te bieden aan de Helppies van het Platform en die aldus gebruik maakt van de Dienst. Elke Helpper dient zelfstandig na te gaan of hij/zij in aanmerking komt om onder het toepassingsgebied van de Deeleconomiewetgeving te vallen en dus gebruik kan maken van het Fiscale Gunstregime. Indien het Fiscale Gunstregime niet van toepassing is op een persoon, is deze niet gerechtigd zich aan te melden op het Platform en/of de Site en mag hij/zij geen gebruik maken van de Diensten aangeboden door HELPPER NV. Elke Helpper die zorg verleent in het kader van PVB dient zelfstandig na te gaan of hij/zij dergelijke zorgverlening mag uitvoeren en voldoet aan alle toepasselijke regels en wetgeving.

HELPPER NV” is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Strijdhoflaan 6, bus 3, 2600 Berchem en met ondernemingsnummer 0673.790.011. HELPPER NV biedt een online Platform aan waarop Helppies en Helppers elkaar kunnen vinden om afspraken te maken (telkens een match) betreffende Opdrachten, PVB-activiteiten en enige andere dienstverlening door een Helpper.

Helppie” is elke Gebruiker die via het Platform diensten afneemt en ingaat op diensten die worden aangeboden door Helppers. Behoudens voor het begrip van artikel 10 is de Helppie gelijk te stellen met de Budgethouder.

Inschrijvingskost” is de éénmalige vergoeding die HELPPER NV aanrekent aan de Helppie voor haar tussenkomst in het bij elkaar brengen van de Helpper en de Helppie (het zgn. “matchen”). Deze vergoeding moet enkel worden betaald wanneer de Helppie HELPPER NV (opnieuw) verzoekt een Helpper aan te duiden. HELPPER NV kan op elk gewenst moment de prijs van de Inschrijvingskost aanpassen voor de toekomst.

Kostenstaat” is een gedetailleerd overzicht van de gepresteerde PVB-activiteiten die door de Gebruikers kan worden gebruikt voor administratieve doeleinden en die voldoet aan de vereisten van de PVB-wetgeving.

“Netto-Vergoeding” is de vergoeding per Werkuur voor het uitvoeren van de Opdracht, die door Helpper NV aan de Helpper wordt betaald. De Netto-Vergoeding per Werkuur wordt berekend op basis van volgende formule: Netto-Vergoeding = (Uurtarief) – (Servicekost).

Opdracht” betekent alle diensten, taken, zorgverlening en/of opdrachten die de Helpper voor een Helppie uitvoert. De Helppie vergoedt de Helpper voor het volbrengen van de Opdracht op basis van het aantal gepresteerde Werkuren en het Uurtarief.

Platform” (met inbegrip van de “Site” en “Dienst“) is een online platform eigendom van en beheerd door HELPPER NV, en gebruikt door de. Via het Platform kan HELPPER NV bijkomende diensten aanbieden, zoals het opstellen va Kostenstaten.

PVB” betekent het persoonsvolgend budget toegekend aan de Budgethouder en waarvan de besteding o.a. wordt geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap van 24 juni 2016.

PVB-activiteiten” betekent de activiteiten die de Helpper uitvoert in opdracht van de Budgethouder. Deze PVB-activiteiten bestaan uit individuele praktische hulp, globale individuele ondersteuning, oproepbare permanentie of individuele psychosociale begeleiding. De term PVB-activiteiten wordt gelijkgesteld met de term Opdracht in deze Voorwaarden behalve voor wat betreft de toepassing van artikel 10.

PVB Gebruiksovereenkomst” betekent de overeenkomst die HELPPER NV afsluit met elke Budgethouder. Deze Gebruiksovereenkomst wordt mogelijks overgemaakt aan het VAPH.

PVB-overeenkomst” betekent de overeenkomst afgesloten tussen de Helpper en de Budgethouder in het kader van een PBV-activiteiten.

Servicekost” is de vergoeding die HELPPER NV aanrekent ter vergoeding van het gebruik van het Platform en voor haar tussenkomst in het bij elkaar brengen van de Helpper en de Helppie. De Servicekost bedraagt 2,00 euro per Werkuur.

Site” betekent de website van HELPPER NV beschikbaar via www.helpper.be.

Uurtariefbetekent de vergoeding te betalen door de Helppie voor één gepresteerd Werkuur. Dit wordt begroot op 9,00 euro per gepresteerd Werkuur of – als de Helppie hiertoe de mogelijkheid wordt geboden – het uurtarief gekozen door de Helppie. Het gekozen uurtarief dient te liggen  tussen 9,00 euro en 15,00 euro. Het Uurtarief en de minimum- en maximumbedragen voor het gekozen uurtarief worden gepubliceerd op het Platform en/of de Site. HELPPER NV behoudt zich het recht voor het Uurtarief en  de minimum- en maximumbedragen voor het gekozen uurtarief eenzijdig te wijzigen voor de toekomst.

VAPH” betekent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden, aangevuld met de Privacy & Cookie Policy van HELPPER NV, die steeds online beschikbaar zijn via de Site.

Werkuur” betekent elk uur dat de Helpper heeft besteed aan de uitvoering van de Opdracht. De gepresteerde werkuren worden door de Helpper ingegeven via het Platform.

2. IDENTIFICATIEGEGEVENS HELPPER NV

HELPPER NV

Maatschappelijke zetel Strijdhoflaan 6, bus 3, 2600 Berchem, België
Ondernemingsnummer 0673.790.011
BTW nr. BE 0673.790.011
Kantooradres Lange Gasthuisstraat 29-31, 2000 Antwerpen, België
E-mail hello@helpper.be

3. TOEPASSINGSGEBIED

De Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die HELPPER NV levert via het Platform. HELPPER NV fungeert enkel als facilitator tussen Helppers en Helppies en is dus geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot de het uitvoeren van Opdrachten. Alle overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot de PVB-overeenkomsten) aangaande het uitvoeren van Opdrachten worden rechtstreeks tussen de Helpper en de Helppie afgesloten.

HELPPER NV zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als Helpper, werkgever, agent of (vergunde) zorgaanbieder.

4. HET HELPPER PLATFORM

Het Platform strekt ertoe een ontmoetingsplaats te creëren voor Helppies die op zoek zijn naar Helppers voor het uitvoeren van huishoudelijke (niet-medische) taken. HELPPER NV biedt via haar Platform de mogelijkheid aan voor Gebruikers om elkaar te ontmoeten, en stelt daartoe op verzoek van een Helppie een Helpper voor. Gebruikers kunnen ook zelf via het Platform op zoek gaan naar een match. HELPPER NV biedt tevens bijkomende diensten aan via het Platform.

Voor het vinden van een match tussen de Helppie en de Helpper, dient de Helppie zich in te schrijven en de Inschrijvingskost te betalen aan HELPPER NV. Deze Inschrijvingskost bedraagt 10 euro maar kan in de toekomst steeds op éénzijdige wijze door HELPPER NV worden aangepast. Voor elk nieuwe match van een Helppie aan een Helpper betaalt de Helppie aan HELPPER NV opnieuw de Inschrijvingskost van 10 euro.

De Helppie draagt tevens de Servicekosten voor het gebruik van het Platform. De Servicekost wordt berekend op basis van het aantal door de Helpper gepresteerde Werkuren en wordt gefactureerd aan de Helppie. De Servicekost bedraagt 2,00 euro per Werkuur maar kan in de toekomst steeds op éénzijdige wijze worden aangepast door HELPPER NV.

Wanneer de Inschrijvingskost of Servicekost door HELPPER NV op éénzijdige wijze wordt verhoogd, kan de Gebruiker, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, een einde stellen aan het gebruik van de Dienst en van het Platform en/of de Site en hello@helpper.be schriftelijk opdracht te geven zijn/haar Account te verwijderen.

Gebruik van het Platform is enkel mogelijk na registratie en het aanmaken van een Account. Het aanmaken van een Account via het Platform is gratis. De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte informatie verschaft bij de aanmaak van een Account. De Gebruiker is verplicht zijn/haar Account te updaten en alle opgegeven informatie actueel te houden. De Gebruiker moet op zijn/haar profiel correcte gegevens over zichzelf invullen, zoals zijn/haar echte identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer e.d.m.) en zijn/haar actieve contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer). Als de informatie die de Gebruiker aan HELPPER NV verstrekt niet juist en waar is, kan HELPPER NV de kwaliteit van haar Diensten niet garanderen. De Gebruiker staat zelf in voor de volledigheid en de juistheid van de gegevens en voor de geheimhouding van de login gegevens van zijn Account. Deze gegevens mogen niet met derden worden gedeeld. De Gebruiker die gegevens van derden meedeelt via het Platform dient toestemming te hebben van de betrokkene om dergelijke gegevens te delen.

Zij die zich als Helpper registreren maar om welke reden dan ook niet in aanmerking komen om onder het toepassingsgebied van het Fiscale Gunstregime te vallen, zijn niet gerechtigd het Platform, de Site en de Dienst te gebruiken en zichzelf aan te melden of een Account aan te maken.

De Gebruiker aanvaardt dat de informatie die hij/zij vrijwillig verstrekt, kan en zal worden gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Policy & Cookie Policy.

Gebruik van het Platform is enkel toegestaan voor natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en/of met de juridische bekwaamheid om te contracteren.

Door de toegang tot of het gebruik van het Platform, op alle mogelijke manieren, bevestigt/erkent de Gebruiker de Voorwaarden van HELPPER NV te hebben gelezen en dat hij/zij ze begrijpt en ermee akkoord gaat. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft de Gebruiker geen recht op toegang tot of gebruik van het Platform en de Dienst.

Voor zover het Platform het toestaat, kan de Gebruiker de informatie in diens Account op elk gewenst moment bijwerken. Wenst de Gebruiker te stoppen met het gebruik van het Platform en zijn/haar Account te verwijderen van het Platform, dan kan de Gebruiker met HELPPER NV contact opnemen via hello@helpper.be. De Account en de persoonlijke informatie van de Gebruiker zullen door HELPPER NV van het Platform worden verwijderd binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de Voorwaarden.

Als de Gebruiker de Voorwaarden, andere HELPPER NV regels of enige toepasselijke wet overtreedt, kan HELPPER NV op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid diens Account opschorten of verwijderen. HELPPER NV is steeds gerechtigd toegang te weigeren tot het Platform aan personen, zonder hiervoor enige reden op te geven.

HELPPER NV kan niet garanderen dat het Platform op ieder moment, continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal draaien op elk elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.

5. WIJZIGINGEN

HELPPER NV behoudt zich het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken het Platform, de Site, de Dienst, het Uurtarief, of deze Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van de Servicekosten, de Privacy & Cookie Policy en alle andere policies. Wijzigingen zullen op de Site worden gepubliceerd of ter kennis worden gebracht. Ook de datum van de laatste wijziging bovenaan deze Voorwaarden zal worden aangepast. Als de Voorwaarden dienen te worden gewijzigd om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren. Het staat Gebruikers steeds vrij hun Account kosteloos op te zeggen en  hello@helpper.be schriftelijk opdracht te geven zijn/haar Account te verwijderen.

De onuitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een beding of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de overige bedingen of de volledige Voorwaarden niet aan. Indien een beding onuitvoerbaar, ongeldig of nietig wordt verklaard zal dit beding alsnog toepassing hebben in zoverre toepasselijk recht toelaat.

HELPPER NV mag – op elk moment – correcties aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen, en om het even welke andere veranderingen aanbrengen aan het Platform. HELPPER NV mag bovendien steeds enige inhoud of functie toevoegen of stoppen met het weergeven of verstrekken van gegevens zonder kennisgeving aan haar Gebruikers. De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat HELPPER NV niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.

Door de toegang tot of het gebruik van het Platform voort te zetten nadat HELPPER NV een wijziging heeft aangebracht aan de Voorwaarden, of daarover kennis heeft gegeven, geeft de Gebruiker aan dat hij/zij de gewijzigde Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kan hij/zij enkel beslissen om het gebruik van het Platform stop te zetten. De Gebruiker kan HELPPER NV vragen om diens Account te verwijderen door een verzoek te richten aan hello@helpper.be.

6. KOSTEN

6.1 Kosten voor de Helppie

De Helppie draagt de kosten van de door de Helpper gepresteerde Werkuren. Het Uurtarief van toepassing op gepresteerde Werkuren door Helppers is 9,00 euro per Werkuur of – als de helppie hiertoe de mogelijkheid wordt geboden – het uurtarief gekozen door de Helppie. Het gekozen uurtarief dient te liggen  tussen de 7,00 euro en 15,00 euro en is exclusief de servicekost van de door de Helpper gepresteerde Werkuren.

Aan de hand van dit Uurtarief en het aantal gepresteerde Werkuren wordt op maandelijkse basis de Bruto-Vergoeding die de Helppie verschuldigd is berekend.

De Helppie betaalt de Bruto-Vergoeding rechtstreeks aan HELPPER NV (via SEPA mandaat) binnen de betalingstermijn van vijftien (15) dagen die ingaat op de laatste dag van de maand waarin de Helpper de Opdracht heeft uitgevoerd.

De Helppie betaalt tevens de Inschrijvingskost voor het gebruik van het Platform, zoals uiteengezet in artikel 4.

HELPPER NV kan bijkomende (betalende) diensten aanbieden via haar Site en/of Platform. De kostprijs verbonden aan deze bijkomende dienstverlening zal steeds vooraf worden meegedeeld aan de Gebruiker.  HELPPER NV zal dergelijke betalende diensten slechts verstrekken op aanvraag van de Gebruiker.

6.2 Vergoeding van de Helpper

De Netto-Vergoeding van de Helpper wordt berekend aan de hand van het aantal gepresteerde Werkuren door de Helpper en het Uurtarief. Voor elk gepresteerd Werkuur ontvangt de Helpper een Netto-Vergoeding die wordt berekend volgens volgende formule: Netto-Vergoeding = (Uurtarief) – (Servicekost).

De Helpper geeft via het Platform de gepresteerde Werkuren in. De door de Helpper ingevoerde gegevens kunnen door de Helppie worden gecontroleerd. De Helppie heeft steeds de mogelijkheid te protesteren tegen de door de Helpper ingediende Werkuren door contact op te nemen met HELPPER NV of via het Platform. Indien de Helppie de ingevoerde gegevens niet protesteert binnen de zeven (7) dagen, worden de Werkuren geacht te zijn aanvaard door de Helppie.

Voor de maand december van elk jaar wordt hier omwille van technische redenen van afgeweken. Alle nog niet-goedgekeurde Werkuren met betrekking tot het afgelopen jaar worden geacht te zijn aanvaard en toegekend door de Helppie uiterlijk op 31/12 voor middernacht. De Helpper verwerft zo uiterlijk per 31/12 het vorderingsrecht om de betaling voor de geleverde prestaties te innen. Bij eventuele betwisting dient de Helppie contact op te nemen met HELPPER NV voor 6 januari van het daarop volgende jaar. Bij succesvolle betwisting wordt de toekenning geacht niet plaatsgevonden te hebben.

Het bedrag dat wordt overgemaakt naar de rekening van de Helpper is de Netto-Vergoeding berekend op basis van de totaal gepresteerde Werkuren tijdens één bepaalde periode. Dit bedrag zal maandelijks, nadat de Opdracht werd uitgevoerd en de betaling werd gedaan door de Helppie en werd ontvangen door HELPPER NV, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Helpper. In geval van klachten, wanbetaling door de Helppie en/of annuleringen m.b.t. de Opdrachten kan HELPPER NV de uitbetaling opschorten of weigeren.

De Helpper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke (fiscale) wetgeving en het vaststellen en betalen van belastingen met betrekking tot de Opdrachten die hij uitvoert via het Platform, zoals vereist door de toepasselijke (fiscale) wetgeving. Om misverstanden te vermijden, betekent de verwijzing naar een netto bedrag (zoals Netto-Vergoeding) niet dat de ontvangen bedragen onder geen beding onderworpen zijn aan een bijkomende belasting.

7. BETALINGSMODALITEITEN

Helppies betalen de verschuldigde bedragen rechtstreeks aan HELPPER NV via een Core of B2B SEPA mandaat (Europese domiciliëring) op maandelijkse basis. De Helppie is zelf verantwoordelijk om dergelijk SEPA mandaat toe te staan aan HELPPER NV en hiervoor alle nodige administratie te voltooien (al dan niet via het Platform). De Helppie staat in voor het verlenen van dergelijk SEPA mandaat, dat maandelijkse inning van de verschuldigde bedragen toelaat. Indien de inning van het SEPA mandaat of de betaling om welke reden dan ook wordt afgewezen, zal de Helppie de betaling via reguliere overschrijving voldoen aan HELPPER NV.

HELPPER NV zal de Helppie steeds, veertien dagen vooraf, een pre-notificatie toezenden met vermelding van het te innen bedrag en de datum van inning.

Indien de betaling om welke reden dan ook, niet zou hebben plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, is de Gebruiker automatisch aan HELPPER NV een administratieve kost verschuldigd van 25 euro.

De Helppie erkent en aanvaardt dat hij/zij geen enkele betaling rechtstreeks mag en zal uitvoeren t.a.v. de Helpper.

Door het aanbieden van Opdrachten op het Platform en het Platform te gebruiken geeft de Helpper aan HELPPER NV het recht om de Bruto-Vergoeding te innen van de Helppie alvorens de Netto-Vergoeding te storten aan de Helpper. De Helpper stemt er mee in dat de betaling van de Netto-Vergoeding van een Helpper door middel van HELPPER NV wordt beschouwd als een rechtstreekse betaling van de Helppie aan de Helpper.

HELPPER NV zal de Helpper op een periodieke basis en in beginsel maandelijks uitbetalen voor de gepresteerde Werkuren op voorwaarde dat HELPPER NV zelf de betaling van de Bruto-Vergoeding heeft ontvangen. De Servicekost in rekening gebracht door HELPPER NV wordt automatisch ingehouden op de uitbetalingen.

HELPPER NV kan gebruik maken van een vertraagde verwerking van drie (3) dagen na de betaling van de Helppie om de betalingsveiligheid van de Helppie te waarborgen en om fraude tegen te gaan.

De Gebruiker gaat akkoord met elektronische facturatie door HELPPER NV. Helppers kunnen elektronische afrekeningen ontvangen. De afrekeningen zullen alle informatie bevatten die nodig is voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. Indien de Helppie terugbetaling eist binnen de wettelijke termijn van enig met het SEPA mandaat geïnd bedrag, kan HELPPER NV van de Helpper de reeds uitgekeerde relevante Netto-vergoeding terugvorderen.

De Helpper geeft toestemming aan HELPPER NV om in zijn/haar naam facturen op te stellen met betrekking tot de uitgevoerde Opdracht en de verworven Netto-Vergoedingen. HELPPER NV zal op geen enkel moment beschouwd kunnen worden als commissionair van de Helpper.

HELPPER NV bezorgt jaarlijks aan alle Helppers de door de wet voorziene fiscale afrekening op het einde van het kalenderjaar.

8. GEBRUIKERSGEDRAG

Gebruikers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de Opdrachten die zij uitvoeren. Zij dienen zich te informeren bij de bevoegde instanties i.g.v. twijfel.

Gebruikers zijn verplicht om:

De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de Gebruikersinformatie en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijk materiaal op het Platform op eender welke manier. De Gebruiker erkent en bevestigt tevens dat wanneer hij op het Platform en/of de Site Gebruikersinformatie van derden deelt, hij/zij hiervoor gemachtigd is, dan wel de nodige toestemming heeft verkregen van de derde in kwestie.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat HELPPER NV op elk moment Gebruikersinformatie die hij/zij op het Platform geüpload heeft, naar eigen goeddunken en met of zonder geldige reden kan verwijderen.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij geen Gebruikersinformatie zal plaatsen of uploaden op het Platform die: (i) inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar hij/zij woont om deze te bezitten, te publiceren, te posten of up te loaden, of (ii) die onwettig zou zijn voor HELPPER NV om te gebruiken of te bezitten in verband met het Platform.

9. GEBRUIKSBEPERKING

De Gebruiker erkent de Voorwaarden te begrijpen en verbindt zich ertoe om ze na te leven en het Platform of alle gerelateerde informatie voor niets anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor het ontworpen is. Indien de Gebruiker dit niet doet, kan dit aanleiding geven tot de verwijdering  van het Account en tot civielrechtelijke procedures en/of strafrechtelijke vervolging.

Onder meer de volgende handelingen mogen niet worden gesteld, noch door de Gebruiker zelf, noch door een andere persoon in naam en/of voor rekening van de Gebruiker:

HELPPER NV behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te doen staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met alle overheden en gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van Gebruikersinformatie vereist.

10. HELPPERS EN PVB

Dit artikel 10 is enkel van toepassing in geval een Budgethouder een Helpper inschakelt om PVB-activiteiten uit te voeren. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang er in dit artikel niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Helppers en Budgethouders zijn verplicht voor de aanvang van de PVB-activiteiten een PVB-overeenkomst af te sluiten via het Platform en deze elektronisch te ondertekenen. Budgethouders zijn tevens verplicht de PVB-Gebruiksovereenkomst met HELPPER NV te ondertekenen.

Indien HELPPER NV de mogelijkheid aanbiedt aan haar Gebruikers om PVB-overeenkomsten te archiveren, te bewaren en automatisch te laten valideren door het VAPH, en Gebruikers van deze service gebruik wensen te maken, dan geven Gebruikers toestemming aan HELPPER NV om de PVB-overeenkomst in de systemen van HELPPER NV te archiveren en/of bewaren en om de overeenkomst over te maken aan het VAPH. HELPPER NV kan voor deze bijkomende dienstverlening een vergoeding vragen, die steeds wordt meegedeeld aan de Gebruikers via de Site en/of het Platform. De gegevens verkregen uit deze PVB-overeenkomst worden voor het overige beheerst door de Privacy & Cookie Policy.

De Budgethouder en de Helpper erkennen en bevestigen in het kader van PVB enkel PVB-activiteiten uit te voeren. Indien er toch Opdrachten worden geleverd die niet in aanmerking komen om te worden vergoed met PVB, of het PVB niet wordt toegekend, om welke reden ook, dan zal de gewone betalingsprocedure zoals vermeld in artikel 6 en 7 worden toegepast en is dit artikel 10 niet van toepassing op deze specifieke diensten.

Het PVB kan enkel in vorm van cashbudget worden aangewend via het Platform. Gehele of gedeeltelijke voucher-betaling is niet toegestaan. Budgethouders mogen PVB vergoedingen enkel  overmaken vanuit de afzonderlijke bankrekening die zij daarvoor hebben geopend.

De Helpper geeft maandelijks via het Platform de geleverde PVB-activiteiten in. Rekening houdend met eventueel protest van de Budgethouder genereert het Platform op die basis automatisch een Kostenstaat die de Gebruikers kunnen downloaden.

Gebruikers erkennen overigens in kader van PVB-activiteiten steeds alle toepasselijke wet- en regelgeving in dit kader te respecteren.

11. PRIVACY

Aangezien de privacy van onze Gebruikers voor ons erg belangrijk is, heeft HELPPER NV een privacy en cookie beleid (“Privacy & Cookie Policy“) uitgeschreven om u te informeren over hoe HELPPER NV uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. U stemt in met deze Privacy & Cookie Policy en gaat ermee akkoord dat de Privacy & Cookie Policy (die steeds kan worden bijgewerkt) het verzamelen, gebruik en verzamelen van uw persoonlijke gegevens door HELPPER NV beheerst.

12. DISCLAIMER

Het Platform is louter bedoeld om het aanbieden, uitbesteden en betalen van de Opdrachten te faciliteren. HELPPER NV kan de juistheid van de informatie, die door de Gebruikers op het Platform geplaatst worden, of de kwaliteit of inhoud van de aangeboden uitvoering van Opdrachten door de Helpper niet garanderen of controleren.

Het gebruik van het Platform en het aanbieden en laten uitvoeren van de Opdracht is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. HELPPER NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele aansprakelijkheid die direct of indirect verband houdt met het gedrag van de Gebruiker of de uitgevoerde Opdracht, en verwerpt uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk toegestaan is, in dit verband. HELPPER NV is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Helpper een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Helppie voor wie deze een Opdracht heeft aanvaard of uitgevoerd. HELPPER NV is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Helppie een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Helpper die voor de Helppie een Opdracht heeft uitgevoerd.

HELPPER NV heeft verschillende verzekeringspolissen afgesloten teneinde haar Gebruikers te verzekeren tegen uiteenlopende risico’s echter zonder de garantie van volledige dekking noch van dekking van alle mogelijke risico’s. Het is de Gebruikers aangeraden de polisvoorwaarden van deze verzekeringen grondig na te lezen en zelfstandig te beslissen of zij het al dan niet opportuun achten om bijkomende verzekeringen in eigen naam af te sluiten. De polisvoorwaarden van de HELPPER NV afgesloten verzekeringen zijn te consulteren via https://www.helpper.be/helpper-worden/verzekering/.

13. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, voor zover als maximaal toegestaan door de wet, het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform, de Opdrachten die hij/zij uitvoert of laat uitvoeren en het contact dat de Gebruiker heeft met andere Gebruikers van HELPPER NV (online of in persoon) bij de Gebruikers berust. HELPPER NV verwerpt alle aansprakelijkheid voor zover maximaal is toegestaan door de wet, behoudens voor schade veroorzaakt door opzettelijke fout of fraude begaan door HELPPER NV.

HELPPER NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

In elk geval en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van HELPPER NV jegens iedere Gebruiker beperkt tot de Servicekosten die HELPPER NV heeft ontvangen gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeclaim of tot honderd (100) euro indien HELPPER NV geen Servicekosten heeft ontvangen, en enkel voor zover schade, fout en causaal verband zijn bewezen. In geen geval is HELPPER NV aansprakelijk boven het bedrag van haar verzekeringsdekking.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Platform en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (sjabloon)overeenkomsten, (sjabloon)kostenstaten, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen, specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcode, bestanden, interface en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom“), zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan HELPPER NV en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn voorbehouden aan HELPPER NV en haar licentiegevers.

Wanneer de Gebruiker Gebruikersinformatie uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het Platform, verleent deze een onherroepelijke, eeuwigdurende, exclusieve, kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, voor sublicentie vatbare, en wereldwijde licentie aan HELPPER NV om de Gebruikersinformatie in verband met het Platform te gebruiken, te reproduceren, te herwerken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, over te brengen, te lenen, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen van het publiek en uit te voeren, daarbij inbegrepen voor commerciële doeleinden, hetzij door middel van internet, elk mobiel apparaat of op iedere andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn. Wanneer een Gebruiker Gebruikersinformatie van het Platform verwijdert of vraagt om zijn/haar Account te verwijderen, heeft HELPPER NV het recht om de licentie op de Gebruikersinformatie die de gebruiker heeft verstrekt op het Platform voort te zetten.

De Gebruiker doet afstand van het auteursrecht met betrekking tot de Gebruikersinformatie en zal zich niet verzetten tegen eventuele wijzigingen in de Gebruikersinformatie die niet schadelijk zijn voor de reputatie van de Gebruiker.

15. KLACHTEN

HELPPER NV dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen van de Gebruikers. Als een Gebruiker ongepast handelt, o.m. (maar niet beperkt tot) door het niet naleven van de Voorwaarden, het niet uitvoeren van de Opdracht of de betaling waartoe de Gebruiker zich verbond, het niet respecteren van enige andere toepasselijke regelgeving, het gebruik van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast taalgebruik of gedrag, moeten Gebruikers deze persoon onmiddellijk rapporteren via hello@helpper.be en aan de bevoegde autoriteiten indien nodig. HELPPER NV zal iedere ernstige klacht in aanmerking nemen en onderzoeken en doet haar uiterste best om daaraan het gepaste gevolg te geven, in de mate van het mogelijke en een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn.

16. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen die voortkomen uit deze Voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij elk geschil tussen HELPPER NV en een Gebruiker zal steeds eerst getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Indien geen minnelijke regeling kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

In geen enkel geval zal HELPPER NV verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen verschillende Gebruikers onderling.

Stel hier je vraag
We maken gebruik van cookies en data tracking om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen op de website, geef je aan dat je akkoord gaat met onze cookie & privacy policy. Meer weten