MENU

Privacy & Cookie Policy

Deze Privacy en Cookie Policy (“Privacy & Cookie Policy”) is van toepassing op de Site www.helpper.be (“Site”) en het Platform uitgebaat door HELPPER NV, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Strijdhoflaan 6, bus 3, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0673.790.011 (“HELPPER NV”).

HELPPER NV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als Gebruiker – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.

Uw persoonlijke gegevens en uw privacy worden beschermd door HELPPER NV in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy en Cookie Policy is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van HELPPER NV, en moet aandachtig gelezen worden. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen. Voor zover er niet van wordt afgeweken gelden dezelfde definities in de Privacy & Cookie Policy zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van HELPPER NV.

Door de Site en het Platform te gebruiken en uw persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens van derden mee te delen (hierna “Informatie), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de Informatie verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacy en Cookie Policy wordt beschreven.

1. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

1.1. HELPPER NV verwerkt verschillende soorten van Informatie, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op de Site en/of het Platform:

a) Publieke informatie: o.a. profielinformatie, foto’s, berichten die u naar andere leden stuurt enzovoort en achterlaat op het Platform;

b) Persoonlijke informatie: o.a. persoonsgegevens, naam, woonplaats, e-mailadres, administratieve gegevens, gebruikersnaam, foto’s van identiteitsdocumenten, bankrekeningnummers, wachtwoord, persoonlijke instellingen enzovoort;

c) Technische informatie: o.a. gegevens van de computers, telefoons of andere apparaten waarop u de Site en het Platform gebruikt, uw IP-adres edm.;

d) Geschiedenis en logs: o.a. zoekopdrachten die u uitvoerde op de Site en het Platform, datum en tijd van alle HELPPER NV pagina’s die u bezocht edm.

1.2. Zowel tijdens als na uw registratie als Gebruiker kan u ons meer informatie geven over uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, locatie en verschillende andere (persoonlijke) gegevens. U kan alle gegevens van uw Account op eender welk moment wijzigen, ofwel door ze zelf aan te passen via de mogelijkheid die u hiertoe heeft via de Site of het Platform, ofwel door contact op te nemen met HELPPER NV via het e-mailadres [email protected].

1.3. Als u ervoor kiest om bijkomende (persoonlijke) informatie toe te voegen aan uw Account, geeft u ons expliciet de toestemming om deze bijkomende informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy.

1.4. Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt van derden, erkent en bevestigt u hiervoor gemachtigd te zijn, dan wel de toestemming te hebben verkregen om deze gegevens te delen met HELPPER NV. Deze gegevens van derden worden tevens voor HELPPER NV verzameld en verwerkt conform deze Privacy en Cookie Policy.

2. Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

2.1. HELPPER NV gebruikt uw Informatie voor uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld om de informatie die u publiekelijk wilde maken, effectief te publiceren. Daarnaast gebruikt HELPPER NV de Informatie ook om:

a) u in staat te stellen de Site en het Platform op een correcte wijze te gebruiken;

b) Gebruikers aan elkaar te koppelen (het zgn. “matchen”);

c) betalingen uit te voeren aan Helppers;

d) betalingen te ontvangen van Gebruikers;

e) met u te communiceren via het Platform en Gebruikers toe te laten met elkaar te communiceren via de Site en/of het Platform;

f) anonieme statistieken i.v.m. de (Gebruikers van de) Site en het Platform te genereren;

g) de Site en het Platform te verbeteren of om statistische informatie aan derde partijen door te kunnen geven;

h) u te registreren en uw Account te tonen op andere sociale websites die eigendom zijn van HELPPER NV of met haar verbonden vennootschappen;

h) in voorkomend geval, uw profiel bij sociale media waarmee HELPPER NV hieromtrent specifieke aanspraken heeft, te integreren met uw profiel bij HELPPER NV.

i) uw Informatie strategisch te delen met HELPPER NV haar partners.

2.2. Door u te registreren op de Site en/of het Platform en een Account aan te maken, aanvaardt u dat uw Informatie en de gegevens van uw Account, inclusief gevoelige persoonlijke informatie, beschikbaar is in landen buiten België. In dit verband is het mogelijk dat de wetgeving van niet-Europese landen een minder strikte bescherming waarborgt van uw Informatie.

2.3 HELPPER NV zal nooit uw betalingsgegevens, wachtwoorden en persoonlijke instellingen delen met  derden en stelt alles is het werk om uw Informatie te delen op die wijze dat de Gebruiker ten volle de functionaliteiten van de Site en het Platform kan gebruiken.

3. Delen van Informatie

3.1. Derde partijen hebben toegang tot alle Informatie die uzelf publiekelijk heeft gemaakt, en dit onder de voorwaarden omschreven in uw persoonlijke instellingen.

3.2. Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten ontvangt van derde partijen, wordt uw e-mailadres niet gedeeld met derde partijen, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 12.

3.3. Statistische en anonieme informatie kan gedeeld worden voor marketing- en/of promotiedoeleinden, teneinde o.a. HELPPER NV toe te laten u gepersonaliseerde advertenties of een banner met reclame te tonen.

3.4.  Zonder uw uitdrukkelijke toestemming deelt HELPPER NV geen Informatie met derden die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, behoudens indien noodzakelijk voor de werking van de Site en/of het Platform en in de gevallen vermeld in artikel 12.

4. Cookies

4.1. De Site en het Platform maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden aangemaakt door een programma op de server van de Site en die vervolgens op de harde schijf van uw computer worden bewaard.

4.2. De Site en het Platform gebruiken cookies om u als Gebruiker van de Site o.a. te kunnen identificeren, om uw voorkeurstaal te onthouden en om de navigatie op de Site voor u te vergemakkelijken.  Door het gebruik van cookies wordt namelijk vermeden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers.

4.3. Volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website:

– token (bijhouden gebruikerssessie)

– locale (de taal instelling)

– __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utm* (google analytics)

– _cfduid (Cloudflare cookies)

– cf_use_ob

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze Site geplaatst worden, danken wij u ons onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

4.4. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kan u ervoor zorgen dat u wordt verwittigd telkens wanneer er cookies worden verstuurd, of zelfs beletten dat er cookies worden aangemaakt of bewaard op de harde schijf van uw computer. HELPPER NV kan de toegang en de werking van de Site echter niet garanderen indien het aanmaken van cookies wordt uitgeschakeld door uw internetbrowser.

5. Google Analytics

5.1. Deze Site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Site en het Platform gebruiken.

5.2. De bekomen gegevens over uw gebruik van de Site, zoals uw IP-adres, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens om bij te houden hoe u de Site en het Platform gebruikt, om rapporten over de Site en het Platform aan HELPPER NV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De algemene voorwaarden van Google Analytics hebben mogelijks doorwerking op de Gebruikers van de Site en het Platform. Gebruikers erkennen en aanvaarden hierbij de algemene voorwaarden van Google betreffende het gebruik van Google Analytics te hebben doorgenomen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn consulteerbaar via www.google.com/analytics/terms/us.html.

5.3. Door gebruik te maken van deze Site geeft u toestemming voor het verwerken van de Informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Bewaringstermijn en -locatie van Informatie

6.1. HELPPER NV hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw Informatie:

a) publieke en persoonlijke informatie: bewaringstermijn van maximum zes (6) maanden vanaf het verwijderen van het betrokken gegeven of het verwijderen van uw integrale Account;

b) geschiedenis en logs: bewaringstermijn van maximum zes (6) maanden vanaf de creatie van het item of de log;

c) cookies: bewaringstermijn van maximum één (1) jaar vanaf de creatie van de cookie(s).

6.2. U erkent en aanvaardt dat uw Informatie bewaard kan worden in een land buiten de EU.

7. Veiligheidsmaatregelen

7.1. HELPPER NV heeft verschillende veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om het verlies, het foute gebruik of de wijziging van uw Informatie te voorkomen. HELPPER NV gebruikt hiervoor een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals codering en machinetaal.

7.2. HELPPER NV doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Informatie te beschermen.

7.3 In geen geval kan HELPPER NV verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of onrechtmatig gebruik door een derde van de Informatie, behoudens in geval van fraude, bedrog of opzettelijke fout.

8. Uw rechten

8.1. U kan kosteloos en op elk ogenblik toegang krijgen tot uw Informatie. U kan uw Informatie ook (laten) verbeteren of wijzigen indien nodig. In veel gevallen kan u echter zelf uw gegevens wijzigen via uw persoonlijke instellingen. U kan ingaan tegen het gebruik van uw Informatie voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

8.2 U kan HELPPER NV steeds verzoeken uw Informatie te verwijderen. HELPPER NV zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn.

8.2. Alle vragen en/of opmerkingen die u heeft omtrent het verzamelen en verwerken van Informatie, kan u richten aan [email protected] of per brief naar HELPPER NV, 2600 Berchem, Strijdhoflaan 6, bus 3, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

9. Uw wachtwoord

9.1. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk, en mag niet met derde partijen gedeeld worden.

9.2. Uw wachtwoord kan gewijzigd worden via uw persoonlijke instellingen. Het is aan te raden uw wachtwoord op geregelde tijdstippen te wijzigen. Een veilig wachtwoord vermindert de kans dat derde partijen toegang kunnen krijgen tot uw Account en dus tot de Informatie die is opgeslagen in uw Account.

10. Contacten importeren

10.1. HELPPER NV biedt haar Gebruikers een eenvoudige tool aan om contactpersonen uit te nodigen om zich te registreren op het Platform en/of de Site. Als u via deze weg contactpersonen importeert, bevestigt u dat deze contactpersonen in kwestie u hiervoor toestemming hebben gegeven en dat via e-mail een automatische uitnodiging en herinnering verstuurd mogen worden naar deze contactpersonen.

10.2. HELPPER NV verkoopt geen e-mailadressen en gebruikt deze alleen om uitnodigingen te versturen.

11. Wijzigingen aan deze Privacy en Cookie Policy

11.1. Deze Privacy en Cookie Policy kan te allen tijde gewijzigd worden. In dergelijk geval mag de Gebruiker binnen een redelijke termijn steeds het gebruik van het Platform en/of de Site stopzetten zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2. Wijzigingen worden op deze Site en/of het Platform gepubliceerd, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de Informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en op welke manier wij deze informatie delen.

11.3. Gewijzigde versies van deze Privacy en Cookie Policy treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Site en/of het Platform.

12. Toestemming tot vrijgave

12.1 U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan HELPPER NV om uw Informatie bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien HELPPER NV te goeder trouw mag vertrouwen dat dergelijke bekendmaking redelijkerwijs vereist is om:

  1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot onze Site;
  2. de Algemene Voorwaarden van HELPPER NV af te dwingen;
  3. te reageren op schadevorderingen tegen HELPPER NV naar aanleiding van uw Informatie die de rechten van derden schendt;
  4. de rechten, eigendom en veiligheid van HELPPER NV, haar werknemers, Gebruikers en het publiek te vrijwaren.

12.2 HELPPER NV mag ook Informatie over u bekend maken aan rechtsgeldige politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien HELPPER NV dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of nuttig acht, in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien HELPPER NV redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit HELPPER NV of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1. Deze Privacy en Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

13.2. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy en Cookie Policy.

Winnaar award Zorgondernemer award 2017
Stel hier je vraag