MENU

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website en het platform erkent u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te begrijpen, en verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van helpper nv zoals hieronder beschreven. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, krijgt u geen toegang tot de website en het platform noch het recht om deze te gebruiken.

Het gebruik van het platform en de website alsook het aanstellen van helppers voor het uitvoeren van opdrachten is uitsluitend op eigen risico van de gebruiker. Helpper nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld en draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gedrag van gebruikers en helppers, noch voor diensten die worden verricht via het platform. Helpper nv verwerpt in dit verband expliciet alle aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Wanneer een helpper opdrachten verricht via het platform, is helpper nv niet aansprakelijk voor de helpper of enige schade die door de helpper wordt veroorzaakt ongeacht of deze het gevolg is van onrechtmatigheden, fouten, gebrekkige uitvoering of zelfs bedrieglijk handelen of (oneigenlijke) misdrijven begaan door de helpper en ongeacht of de schade werd geleden door een gebruiker of een derde. Omgekeerd kan helpper nv evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een gebruiker, ongeacht of deze het gevolg is van onrechtmatigheden, fouten, gebrekkige uitvoering of zelfs bedrieglijk handelen of (oneigenlijke) misdrijven begaan door de gebruiker en ongeacht of de schade werd geleden door een gebruiker, een helpper of een derde.

De gebruikers erkennen en bevestigen kennis te hebben genomen van de deeleconomiewetgeving en alle andere toepasselijke regelgeving. De gebruikers erkennen en aanvaarden dat zij persoonlijk instaan voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving en dat helpper nv op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gehouden wanneer helppers geen gebruik kunnen maken van het fiscale gunstregime zoals ingevoerd door de deeleconomiewetgeving.

1. DEFINITIES

Account” omvat alle informatie en inhoud die een geregistreerde Gebruiker heeft verstrekt op/via het Platform. Deze account bevat persoonlijke informatie, betalingsinformatie, historieken, favorieten, beoordelingen, aanbevelingen, afbeeldingen, foto’s en eventuele andere gegevens. Een Account kan en mag enkel worden aangemaakt door een natuurlijke persoon.

Afnemer” is elke Gebruiker die via het Platform diensten afneemt en ingaat op diensten die worden aangeboden door Helppers.

Bruto-Vergoeding” is het totale bedrag dat de Afnemer op maandelijkse basis moet betalen aan HELPPER NV voor de gepresteerde Werkuren door de Helpper. Deze Bruto-Vergoeding wordt berekend op basis van de volgende formule: Bruto-Vergoeding = (Uurtarief) x (aantal gepresteerde Werkuren).

Deeleconomiewetgeving” betekent de Programmawet van 1 juli 2016 en alle bijkomende wetgeving die in het kader van de deeleconomie toepassing kan vinden.

Dienst” betekent de dienstverlening door HELPPER NV aangeboden via het Platform waardoor o.a. Afnemers worden gekoppeld aan de Helpper.

Fiscale Gunstregime” betekent het voordelige fiscale regime van toepassing op natuurlijke personen die diensten verlenen in het kader van de deeleconomie en die onder de toepassing vallen van de Deeleconomiewetgeving. Inkomsten die in dit kader worden verworven worden gecatalogeerd onder diverse inkomsten en zijn onderworpen aan een gunstig belastingregime waarbij in beginsel de diverse inkomsten worden belast aan 20% na aftrek van 50% kostenforfait.

Gebruiker” is elke natuurlijke persoon die zich heeft geregistreerd op het Platform om als Helpper diensten aan te bieden en/of om als Afnemer diensten af te nemen voor zichzelf of voor een derde. Alle Gebruikers zijn natuurlijke personen en verbinden zich ertoe om het Platform uitsluitend als natuurlijke persoon, en dus niet voor rekening van een rechtspersoon, te gebruiken.

Gebruikersinformatie” zijn alle adviezen, opmerkingen, literaire werken, teksten, afbeeldingen, video’s, foto’s en ander materiaal dat het Platform aan Gebruikers toelaat op te laden, te plaatsen, te publiceren en beschikbaar te stellen, inclusief (en zonder daartoe beperkt te zijn) posts van Gebruikers op hun profielpagina.

Helpper” betekent elke natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld voor een Account op het Platform om zijn of haar diensten aan te bieden aan de Afnemers van het Platform en die aldus gebruik maakt van de Dienst. Elke Helpper dient zelfstandig na te gaan of hij/zij in aanmerking komt om onder het toepassingsgebied van de Deeleconomiewetgeving te vallen en dus gebruik kan maken van het Fiscale Gunstregime. Indien het Fiscale Gunstregime niet van toepassing is op een persoon, is deze niet gerechtigd zich aan te melden op het Platform en/of de Site en mag hij/zij geen gebruik maken van de Diensten aangeboden door HELPPER NV.

HELPPER NV” is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Strijdhoflaan 6, bus 3, 2600 Berchem en met ondernemingsnummer 0673.790.011. HELPPER NV biedt een online Platform aan waarop Afnemers en Helppers elkaar kunnen ontmoeten.

Inschrijvingskost” is de éénmalige vergoeding die HELPPER NV aanrekent aan de Afnemer voor haar tussenkomst in het bij elkaar brengen van de Helpper en de Afnemer (het zgn. “matchen”). Deze vergoeding moet enkel worden betaald wanneer de Afnemer HELPPER NV (opnieuw) verzoekt een Helpper aan te duiden. Deze vergoeding is 3 maanden geldig, en geeft de Afnemer recht op een maximum van 5 contacten met een Helpper. Bij het overschrijden van deze periode of aantal contacten, zal de Inschrijvingskost weer van toepassing zijn. HELPPER NV kan op elk gewenst moment de prijs van de Inschrijvingskost aanpassen voor de toekomst.

Netto-Vergoeding” is de vergoeding per Werkuur voor het uitvoeren van de Opdracht, die toekomt aan de Helpper. De Netto-Vergoeding per Werkuur wordt berekend op basis van volgende formule: Netto-Vergoeding = (Uurtarief) – (Voorheffing) – (Servicekost).

Opdracht” betekent alle diensten, taken en/of opdrachten die de Helpper voor een Gebruiker uitvoert. De Afnemer vergoedt de Helpper voor het volbrengen van de Opdracht op basis van het aantal gepresteerde Werkuren en het Uurtarief.

Platform” (met inbegrip van de “Site” en “Dienst”) is een online platform gebruikt door de Gebruikers waarop de Helpper zijn diensten aanbiedt en de Afnemer op zoek gaat naar een Helpper. Het Platform is eigendom van en wordt beheerd door HELPPER NV.

Servicekost” is de vergoeding die HELPPER NV aanrekent ter vergoeding van het gebruik van het Platform en voor haar tussenkomst in het bij elkaar brengen van de Helpper en de Afnemer. De Servicekost bedraagt 1,82 euro per Werkuur.

“Site” betekent de website van HELPPER NV beschikbaar via www.helpper.be.

Uurtarief” betekent de vergoeding te betalen door de Afnemer voor één gepresteerd Werkuur, begroot op 9,80 euro per gepresteerd Werkuur. Het Uurtarief wordt gepubliceerd op het Platform en/of de Site. HELPPER NV behoudt zich het recht voor het Uurtarief eenzijdig te wijzigen voor de toekomst.

Voorheffing” betekent de 10% voorheffing die HELPPER NV verplicht is in te houden conform de Deeleconomiewetgeving op elk Uurtarief die door de Afnemer aan HELPPER NV wordt betaald. Voor alle duidelijkheid omvat de Voorheffing diegene die door de Deeleconomiewetgeving wordt begroot op 20% na een forfaitaire kostenaftrek van 50% en daardoor de facto neerkomt op 10% berekend op het Uurtarief. De Voorheffing wordt dus per gepresteerd Werkuur als volgt berekend: Voorheffing = (Uurtarief) x (0,10). Hierdoor bedraagt de Voorheffing per gepresteerd Werkuur 0,98 euro. Door de Voorheffing in te houden zoals voorgeschreven door de Deeleconomiewetgeving, garandeert HELPPER NV echter op geen enkele wijze dat de Helpper onder het Fiscale Gunstregime valt. Het is de verantwoordelijkheid van de Helpper om na te gaan of hij/zij hiervoor in aanmerking komt en daarvoor het nodige te ondernemen.

Voorwaarden” zijn deze algemene voorwaarden, aangevuld met de Privacy & Cookie Policy van HELPPER NV.

Werkuur” betekent elk uur dat de Helpper heeft besteed aan de uitvoering van de Opdracht. De gepresteerde werkuren worden door de Helpper ingegeven via het Platform.

2. IDENTIFICATIEGEGEVENS HELPPER NV

HELPPER NV

Maatschappelijke zetel Strijdhoflaan 6, bus 3, 2600 Berchem, België
Ondernemingsnummer 0673.790.011
BTW nr. BE 0673.790.011
Kantooradres Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen, België
E-mail [email protected]

3. TOEPASSINGSGEBIED

De Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die HELPPER NV levert via het Platform. HELPPER NV fungeert enkel als facilitator tussen Helppers en Afnemers en is dus geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot de het uitvoeren van Opdrachten. Alle overeenkomsten aangaande het uitvoeren van Opdrachten worden rechtstreeks tussen de Helpper en de Afnemer afgesloten.

HELPPER NV zal op geen enkele wijze worden geacht op te treden als Helpper of als werkgever. HELPPER NV mag de omvang van haar activiteiten uitbreiden, zonder voorafgaande kennisgeving.

4. HET HELPPER PLATFORM

Het Platform strekt ertoe een ontmoetingsplaats te creëren voor Afnemers die op zoek zijn naar Helppers voor het uitvoeren van huishoudelijke (niet-medische) taken. HELPPER NV staat in voor het “matchen” van de Gebruikers, waarbij een Helpper wordt voorgesteld aan een Afnemer op diens verzoek.

Voor het vinden van een match tussen de Afnemer en de Helpper, dient de Afnemer zich in te schrijven en de Inschrijvingskost te betalen aan HELPPER NV. Deze Inschrijvingskost bedraagt momenteel 10 euro maar kan in de toekomst steeds op éénzijdige wijze door HELPPER NV worden aangepast. Voor elk nieuw verzoek van de Afnemer aan HELPPER NV om een andere Helpper aan hem/haar te matchen, betaalt de Afnemer opnieuw de Inschrijvingskost.

De Afnemer draagt tevens de Servicekosten voor het gebruik van het Platform. De Servicekost wordt berekend op basis van het aantal door de Helpper gepresteerde Werkuren en wordt gefactureerd aan de Afnemer. De Servicekost bedraagt momenteel 1,82 euro per Werkuur maar kan in de toekomst steeds op éénzijdige wijze worden aangepast door HELPPER NV.

Wanneer de Inschrijvingskost of Servicekost door HELPPER NV op éénzijdige wijze wordt verhoogd, kan de Gebruiker steeds zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn stoppen met gebruik te maken van de Dienst en het gebruik van het Platform en/of Site.

Gebruik van het Platform is enkel mogelijk na registratie en het aanmaken van een Account. Het aanmaken van een Account via het Platform is gratis. De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte informatie verschaft bij de aanmaak van een Account. De Gebruiker is verplicht zijn/haar Account te updaten en alle opgegeven informatie actueel te houden. De Gebruiker moet op zijn/haar profiel correcte gegevens over zichzelf invullen, zoals zijn/haar echte identiteit (voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht) en zijn/haar actieve contactgegevens (e-mail adres en telefoonnummer). Als de informatie die de Gebruiker aan HELPPER NV verstrekt niet juist en waar is, kan HELPPER NV de kwaliteit van onze Diensten niet garanderen. De Gebruiker staat zelf in voor de volledigheid en de juistheid van de gegevens. De Gebruiker staat bovendien zelf in voor de geheimhouding van de login gegevens van zijn Account. Deze gegevens mogen niet met derden worden gedeeld. De Gebruiker die gegevens van derden meedeelt via het Platform dient toestemming te hebben om dergelijke gegevens te delen.

Het Platform is enkel toegankelijk voor personen die onder het toepassingsgebied vallen van het Fiscale Gunstregime. Zij die zich als Helpper registreren maar om welke reden dan ook niet in aanmerking komen om onder het toepassingsgebied van het Fiscale Gunstregime te vallen, zijn niet gerechtigd het Platform en/of de Site te gebruiken en zichzelf aan te melden of een Account aan te maken.

De Gebruiker aanvaardt dat de informatie die hij/zij vrijwillig verstrekt, kan en zal worden gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Policy en respectievelijke Cookie Policy. Deze informatie kan zowel via het platform, als telefonisch worden verzameld door HELPPER NV.

Gebruik van het Platform is enkel toegestaan voor natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en/of met de juridische bekwaamheid om te contracteren.

Door de toegang tot of het gebruik van het Platform, op alle mogelijke manieren, bevestigt/erkent de Gebruiker de Voorwaarden van HELPPER NV te hebben gelezen en dat hij/zij ze begrijpt en ermee akkoord gaat. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft de Gebruiker geen recht op toegang tot of gebruik van het Platform.

Voor zover het Platform het toestaat, kunt u de informatie in uw Account op elk gewenst moment bijwerken. Wenst de Gebruiker te stoppen met het gebruik van het Platform en zijn/haar Account te verwijderen van het Platform, dan kan de Gebruiker met HELPPER NV contact opnemen via [email protected] De Account en de persoonlijke informatie van de Gebruiker zullen door HELPPER NV van het Platform worden verwijderd binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de Voorwaarden.

Als de Gebruiker de Voorwaarden, andere HELPPER NV regels of enige toepasselijke wet overtreedt, kan HELPPER NV op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid diens Account opschorten of verwijderen. HELPPER NV is steeds gerechtigd toegang te weigeren tot het Platform aan personen, zonder hiervoor enige reden op te geven.
HELPPER NV kan niet garanderen dat het Platform op ieder moment, continu zal werken zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal draaien op elk elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.

5. WIJZIGINGEN

HELPPER NV behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken het Platform, de Site, de Dienst, het Uurtarief, of deze Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van de Servicekosten, de Privacy & Cookie Policy en alle andere policies. Wijzigingen zullen op de Site worden gepubliceerd of ter kennis worden gebracht. Ook de datum van de laatste wijziging bovenaan deze Voorwaarden zal worden aangepast. Als de Voorwaarden dienen te worden gewijzigd of aangepast om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren. De onuitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een beding of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de overige bedingen of de volledige Algemene Voorwaarden niet aan. Indien een beding onuitvoerbaar, ongeldig of nietig wordt verklaard zal dit beding alsnog toepassing hebben in zoverre toepasselijk recht toelaat.

HELPPER NV mag – op elk moment – correcties aanbrengen, aanpassingen doen, wijzigingen doorvoeren, verbeteringen aanbrengen, en om het even welke andere veranderingen aanbrengen in het Platform. HELPPER NV mag bovendien steeds enige inhoud of functie toevoegen of stoppen met het weergeven of verstrekken van gegevens zonder kennisgeving aan haar Gebruikers. De Gebruiker gaat ermee akkoord en erkent dat HELPPER NV niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten of storingen die zich kunnen voordoen in verband met het uitvoeren van dergelijke wijzigingen.

Door de toegang tot of het gebruik van het Platform voort te zetten nadat HELPPER NV een wijziging heeft aangebracht, of daarover kennis heeft gegeven, geeft de Gebruiker aan dat hij/zij de gewijzigde Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kan hij/zij enkel beslissen om het gebruik van het Platform stop te zetten. De Gebruiker kan HELPPER NV vragen om diens Account te verwijderen door een verzoek te richten aan [email protected] Wij zullen de Account en alle persoonlijke informatie in overeenstemming met onze Voorwaarden en binnen een redelijke termijn van het Platform verwijderen.

6. KOSTEN

6.1. Kosten voor de Afnemer

De Afnemer draagt de kosten van de door de Helpper gepresteerde Werkuren. Het Uurtarief van toepassing op gepresteerde Werkuren door Helppers is 9,80 euro per Werkuur. Aan de hand van dit Uurtarief en het aantal gepresteerde Werkuren wordt op maandelijkse basis de Bruto-Vergoeding die de Afnemer verschuldigd is berekend.
De Afnemer betaalt de Bruto-Vergoeding rechtstreeks aan HELPPER NV binnen de betalingstermijn van zeven (7) dagen die ingaat op de laatste dag van de maand van de uitvoering van de Opdracht door de Helpper. De Afnemer erkent en aanvaardt nooit rechtstreekse betalingen uit te voeren aan de Helpper.

De Afnemer betaalt tevens de Inschrijvingskost voor het gebruik van het Platform, zoals uiteengezet in artikel 4.

6.2. Vergoeding van de Helpper

De Netto-Vergoeding van de Helpper wordt berekend aan de hand van het aantal gepresteerde Werkuren door de Helpper en het Uurtarief. Voor elk gepresteerd Werkuur ontvangt de Helpper een Netto-Vergoeding die wordt berekend volgens volgende formule: Netto-Vergoeding = (Uurtarief) – (Voorheffing) – (Servicekost).

De Helpper geeft via het Platform de gepresteerde Werkuren in. De door de Helpper ingevoerde gegevens kunnen door de Afnemer worden gecontroleerd. De Afnemer heeft steeds de mogelijkheid te protesteren tegen de door de Helpper ingediende Werkuren door contact op te nemen met HELPPER NV of via het Platform.

Het bedrag dat wordt overgemaakt naar de rekening van de Helpper is de Netto-Vergoeding berekend op basis van de totaal gepresteerde Werkuren tijdens één bepaalde periode. Dit bedrag zal maandelijks, nadat de Opdracht werd uitgevoerd en de betaling werd gedaan door de Afnemer en werd ontvangen door HELPPER NV, worden overgemaakt naar de bankrekening van de Helpper. In geval van klachten, wanbetaling door de Afnemer en/of annuleringen m.b.t. de Opdrachten kan HELPPER NV de uitbetaling opschorten of weigeren.
De Helpper is als enige verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke (fiscale) wetgeving en het vaststellen en betalen van belastingen met betrekking tot de Opdrachten die hij uitvoert via het Platform, zoals vereist door de toepasselijke fiscale wetgeving.

7. BETALINGSMODALITEITEN

Iedere betaling die de Afnemer verschuldigd is moet overeenstemmen met de gepresteerde Werkuren. Afnemers betalen de verschuldigde bedragen rechtstreeks aan HELPPER NV via een SEPA mandaat op maandelijkse basis. De Afnemer is zelf verantwoordelijk om dergelijk SEPA mandaat toe te staan aan HELPPER NV. De verwerking van betalingen of mogelijke crediteringen als gevolg van het gebruik van het Platform, wordt geregeld op basis van de contractsvoorwaarden van Mollie, consulteerbaar via https://www.mollie.com/nl/terms-conditions.
Indien de betaling om welke reden dan ook, niet zou hebben plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, is de Gebruiker automatisch aan HELPPER NV een administratieve kost verschuldigd van 25 euro.
De Afnemer erkent en aanvaardt dat hij/zij geen enkele betaling rechtstreeks mag noch zal uitvoeren t.a.v. de Helpper.
HELPPER NV kan gebruik maken van een vertraagde verwerking van drie (3) dagen na de betaling van de Afnemer om de betalingsveiligheid van de Afnemer te waarborgen en om fraude tegen te gaan.
In het kader van het gebruik van het Platform, zal HELPPER NV bepaalde transactiegegevens bijhouden en verwerken conform de Privacy & Cookie Policy
Door het aanbieden van Opdrachten op het Platform en het Platform te gebruiken geeft de Helpper aan HELPPER NV het recht om de Bruto-Vergoeding te innen van de Afnemer en de voorheffing in te houden alvorens de Netto-Vergoeding te storten aan de Helpper. De Helpper stemt ermee in dat de betaling van de Netto-Vergoeding van een Helpper door middel van HELPPER NV wordt beschouwd als een rechtstreekse betaling van de Afnemer naar u.
HELPPER NV zal de Helpper op een periodieke basis en in beginsel maandelijks uitbetalen voor de gepresteerde Werkuren. De Servicekost in rekening gebracht door HELPPER NV wordt automatisch ingehouden op de uitbetalingen.
De Gebruiker gaat akkoord met elektronische facturatie door HELPPER NV. Helppers kunnen elektronische afrekeningen ontvangen voor de Netto-Vergoedingen die zij hebben ontvangen via het Platform. De afrekeningen zullen alle informatie bevatten die nodig is voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden. De Helpper geeft toestemming aan HELPPER NV om in zijn/haar naam facturen op te stellen met betrekking tot de verworven Netto-Vergoedingen. HELPPER NV zal op geen enkel moment beschouwd kunnen worden als commissionair van de Helpper.
HELPPER NV bezorgt jaarlijks aan alle Helppers de door de wet voorziene fiscale afrekening op het einde van het kalenderjaar.

8. GEBRUIKERSGEDRAG

Gebruikers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de Opdrachten die zij uitvoeren. Zij dienen zich te informeren bij de bevoegde instanties i.g.v. twijfel.

 • Gebruikers zijn verplicht om:
  toepasselijke lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en/of internationale wetten en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Platform en m.b.t. de Opdrachten na te leven, in het bijzonder de eventuele toepasselijke fiscale regelgeving;
 • De Voorwaarden zoals opgesteld door HELPPER NV na te leven;
 • zich kies en respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers zowel op het Platform als tijdens de uitvoering van de Opdracht;
 • zich te onthouden van taalgebruik, o.m. in recensies die ze op het Platform zetten, dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren.
 • indien zij Opdrachten uitvoeren waarbij zij personen vervoeren, dit enkel occasioneel te doen en alle wettelijke verplichte verzekeringen af te sluiten om dergelijk vervoer te organiseren en de houder te zijn van de nodige rijbewijzen, certificaten en vergunningen.

De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de Gebruikersinformatie en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijk materiaal op het Platform op eender welke manier. De Gebruiker erkent en bevestigt tevens dat wanneer hij op het Platform en/of de Site Gebruikersinformatie van derden deelt, hij/zij hiervoor gemachtigd is, dan wel de nodige toestemming heeft verkregen van de derde in kwestie.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat HELPPER NV op elk moment Gebruikersinformatie die hij/zij op het Platform geüpload heeft, naar eigen goeddunken en met of zonder geldige reden kan verwijderen.

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij geen Gebruikersinformatie zal plaatsen of uploaden op het Platform die: (i) inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar hij/zij woont om deze te bezitten, te publiceren, te posten of up te loaden, of (ii) die onwettig zou zijn voor HELPPER NV om te gebruiken of te bezitten in verband met het Platform.

9. GEBRUIKSBEPERKING

U begrijpt de Voorwaarden en verbindt zich ertoe om de Voorwaarden na te leven en het Platform of alle gerelateerde informatie voor niets anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor het ontworpen is. Indien u dit niet doet, kan dit aanleiding geven tot de verwijdering van uw Account van het Platform en kan dit leiden tot civielrechtelijke procedures en/of strafrechtelijke vervolging.

Onder meer de volgende handelingen mogen niet worden gesteld, noch door de Gebruiker zelf, noch door een andere persoon in naam en/of voor rekening van de Gebruiker:

 • Handelen in strijd met nationale en internationale wetten en regelgeving met betrekking tot uw activiteit op het Platform en tijdens het uitvoeren van een Opdracht;
 • Het Platform hanteren om illegale, onrechtmatige of ongeoorloofde handelingen te stellen;
 • Opdrachten aanbieden of uitvoeren die bij wet of krachtens de wet verboden of gereglementeerd zijn of voorbehouden zijn aan personen die bepaalde kwalificaties en/of diploma’s hebben, die bepaalde opleiding hebben genoten of beroepservaring hebben verworden, zonder aan die vereisten te voldoen;
 • Het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of niet-commerciële informatie te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;
 • Het Platform te gebruiken om enige vorm van virus te verspreiden;
 • Meerdere Accounts aan te maken;
 • Een Account namens iemand anders dan zichzelf aan te maken;
 • Iemand anders toegang te verschaffen tot uw Account;
 • Eénzelfde Opdracht meerdere keren te publiceren op het Platform;
 • Het Platform gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • De privacy rechten of andere rechten van andere Gebruikers schenden, of gegevens en informatie over andere Gebruikers verzamelen en/of verwerken en/of doorgeven zonder hun expliciete toestemming, hetzij manueel of automatisch door het gebruik van een robot, spider, crawler, een zoek- of retrieval applicatie, of gebruik maken van andere automatische hulpmiddelen, processen of methodes om toegang te krijgen tot het Platform en het opvragen, indexeren en/of dataminen van elke informatie;
 • De activiteiten van het Platform of de servers of netwerken die het Platform hosten, belemmeren of verstoren of wetten en regelgeving of vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke servers of netwerken negeren;
 • Posten, publiceren of op andere wijze beschikbaar stellen via het Platform van elke inhoud, tekst of informatie die beledigend, kwetsend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of racistisch, seksueel, religieus, of anderszins aanstootgevend of beledigend is;
 • Zich uitgeven voor een andere persoon of valse informatie verstrekken op het Platform;
 • Valse of onjuiste informatie over HELPPER NV verspreiden;
 • Als Helpper, aan Gebruikers valse of onjuiste informatie verstrekken met betrekking tot de Opdrachten die u uitvoert via HELPPER NV, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige verklaring die u maakt met betrekking tot uw Opdrachten;
 • Elke inhoud verzenden, verspreiden, weergeven of op een andere manier beschikbaar maken via of in verband met het Platform, met inbegrip van Gebruikersinformatie, de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten kunnen schenden, of die onwettige inhoud kunnen bevatten;
 • Het Platform kopiëren, aanpassen, wijzigen, ter beschikking stellen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze;
 • Maatregelen omzeilen die HELPPER NV kan gebruiken om de toegang tot het Platform te voorkomen of te beperken;
 • HELPPER NV omzeilen door toezenden van uw persoonlijke en contactgegevens (zoals e-mailadressen, telefoonnummers of (websites) adressen, …) naar andere Gebruikers van HELPPER NV, of u nu een Helpper of een Gebruiker bent, om het betalen aan HELPPER NV van de Servicekosten (ongeacht de gevolgen op fiscaal vlak) te vermijden of om elke andere reden.

HELPPER NV behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te doen staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met alle overheden en gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van persoonlijke informatie van Gebruikers vereist.

10. PRIVACY

Aangezien de privacy van onze Gebruikers voor ons erg belangrijk is, heeft HELPPER NV een privacy en cookie beleid (“Privacy & Cookie Policy“) uitgeschreven om u te informeren over hoe HELPPER NV uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. U stemt in met deze Privacy & Cookie Policy en gaat ermee akkoord dat de Privacy & Cookie Policy (die steeds kan worden bijgewerkt) het verzamelen, gebruik en verzamelen van uw persoonlijke gegevens door HELPPER NV beheerst.

11. DISCLAIMER

Het Platform is louter bedoeld om het aanbieden, uitbesteden en betalen van de Opdrachten te faciliteren. HELPPER NV kan de juistheid van de informatie, die door de Gebruikers op het Platform geplaatst worden, of de kwaliteit of inhoud van de aangeboden uitvoering van Opdrachten door de Helpper niet garanderen of controleren.

Het gebruik van het Platform en het aanbieden en laten uitvoeren van de Opdracht is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. HELPPER NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele aansprakelijkheid die direct of indirect verband houdt met het gedrag van de Gebruiker of de uitgevoerde Opdracht, en verwerpt uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk toegestaan is, in dit verband. HELPPER NV is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Helpper een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Afnemer voor wie deze een Opdracht heeft aanvaard of uitgevoerd. HELPPER NV is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Afnemer een eis tot schadevergoeding ontvangt van een Helpper die voor de Afnemer een Opdracht heeft uitgevoerd.

HELPPER NV heeft verschillende verzekeringspolissen afgesloten teneinde haar Gebruikers te verzekeren tegen uiteenlopende risico’s echter zonder de garantie van volledige dekking noch van dekking van alle mogelijke risico’s. Het is de Gebruikers aangeraden de polisvoorwaarden van deze verzekeringen grondig na te lezen en zelfstandig te beslissen of zij het al dan niet opportuun achten om bijkomende verzekeringen in eigen naam af te sluiten. De polisvoorwaarden van de HELPPER NV afgesloten verzekeringen zijn consulteerbaar via op de pagina ‘Verzekering‘. In geen geval is HELPPER NV aansprakelijk boven het bedrag van haar verzekeringsdekking.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, voor zover maximaal is toegestaan door de wet, het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform, de Opdrachten die hij/zij uitvoert of laat uitvoeren en het contact dat u hebt met andere Gebruikers van HELPPER NV (online of in persoon) bij de Gebruikers berust.

HELPPER NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • enige directe of indirecte aansprakelijkheid die voortkomt uit contracten gesloten tussen Gebruikers en Helppers;
 • enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van de Opdracht, de overeenstemming van de Opdracht met de beschrijving ervan, schending van hygiëne- of veiligheidsvoorschriften/regelgeving;
 • enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de naleving van elke Gebruiker van de toepasselijke belastingwetgeving;
 • enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van de Site of het Platform.

In elk geval en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van HELPPER NV jegens iedere Gebruiker beperkt tot honderd (100) euro, voor zover schade, fout en causaal verband zijn bewezen.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het Platform en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen, specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcode, bestanden, interface en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk “Intellectuele Eigendom”) , zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan HELPPER NV en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn voorbehouden aan HELPPER NV en haar licentiegevers.

Wanneer de Gebruiker Gebruikersinformatie uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het Platform, verleent deze een onherroepelijke, eeuwigdurende, exclusieve, kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, voor sublicentie vatbare, en wereldwijde licentie aan HELPPER NV om de Gebruikersinformatie in verband met het Platform te gebruiken, te reproduceren, te herwerken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, over te brengen, te lenen, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen van het publiek en uit te voeren, daarbij inbegrepen voor commerciële doeleinden, hetzij door middel van internet, elk mobiel apparaat of op iedere andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn. Wanneer een Gebruiker Gebruikersinformatie van het Platform verwijdert of vraagt om zijn/haar Account te verwijderen, heeft HELPPER NV het recht om de licentie op de Gebruikersinformatie die de gebruiker heeft verstrekt op het Platform voort te zetten.

De Gebruiker doet afstand van het auteursrecht met betrekking tot de Gebruikersinformatie en zal zich niet verzetten tegen eventuele wijzigingen in de Gebruikersinformatie die niet schadelijk zijn voor de reputatie van de Gebruiker.

14. KLACHTEN

HELPPER NV dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen van de Gebruikers. Als een Gebruiker ongepast handelt, o.m. (maar niet beperkt tot) door het niet naleven van de Voorwaarden, het niet uitvoeren van de Opdracht of de betaling waartoe de Gebruiker zich verbond, het niet respecteren van enige andere toepasselijke regelgeving, het gebruik van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast taalgebruik of gedrag, moeten Gebruikers deze persoon onmiddellijk rapporteren via [email protected] en aan de bevoegde autoriteiten indien nodig. HELPPER NV zal iedere ernstige klacht in aanmerking nemen en onderzoeken en doet haar uiterste best om daaraan het gepaste gevolg te geven, in de mate van het mogelijke en een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen die voortkomen uit deze Voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij verder geschil hieromtrent tussen HELPPER NV en een Gebruiker zal steeds eerst getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

In geen enkel geval zal HELPPER NV verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen verschillende Gebruikers onderling.

 

Privacy & Cookie Policy

Deze Privacy en Cookie Policy (“Privacy & Cookie Policy”) is van toepassing op de Site www.helpper.be (“Site”) en het Platform uitgebaat door HELPPER NV, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Strijdhoflaan 6, bus 3, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0673.790.011 (“HELPPER NV”).

HELPPER NV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als Gebruiker – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.

Uw persoonlijke gegevens en uw privacy worden beschermd door HELPPER NV in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy en Cookie Policy is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van HELPPER NV, en moet aandachtig gelezen worden. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen. Voor zover er niet van wordt afgeweken gelden dezelfde definities in de Privacy & Cookie Policy zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van HELPPER NV.

Door de Site en het Platform te gebruiken en uw persoonlijke gegevens of persoonlijke gegevens van derden mee te delen (hierna “Informatie), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de Informatie verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacy en Cookie Policy wordt beschreven

1. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

1.1. HELPPER NV verwerkt verschillende soorten van Informatie, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op de Site en/of het Platform:

a) Publieke informatie: o.a. profielinformatie, foto’s, berichten die u naar andere leden stuurt enzovoort en achterlaat op het Platform;

b) Persoonlijke informatie: o.a. persoonsgegevens, naam, woonplaats, e-mailadres, administratieve gegevens, gebruikersnaam, foto’s van identiteitsdocumenten, bankrekeningnummers, wachtwoord, persoonlijke instellingen enzovoort;

c) Technische informatie: o.a. gegevens van de computers, telefoons of andere apparaten waarop u de Site en het Platform gebruikt, uw IP-adres edm.;

d) Geschiedenis en logs: o.a. zoekopdrachten die u uitvoerde op de Site en het Platform, datum en tijd van alle HELPPER NV pagina’s die u bezocht edm.

1.2. Zowel tijdens als na uw registratie als Gebruiker kan u ons meer informatie geven over uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, locatie en verschillende andere (persoonlijke) gegevens. U kan alle gegevens van uw Account op eender welk moment wijzigen, ofwel door ze zelf aan te passen via de mogelijkheid die u hiertoe heeft via de Site of het Platform, ofwel door contact op te nemen met HELPPER NV via het e-mailadres [email protected].

1.3. Als u ervoor kiest om bijkomende (persoonlijke) informatie toe te voegen aan uw Account, geeft u ons expliciet de toestemming om deze bijkomende informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy.

1.4. Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt van derden, erkent en bevestigt u hiervoor gemachtigd te zijn, dan wel de toestemming te hebben verkregen om deze gegevens te delen met HELPPER NV. Deze gegevens van derden worden tevens voor HELPPER NV verzameld en verwerkt conform deze Privacy en Cookie Policy.

2. Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

2.1. HELPPER NV gebruikt uw Informatie voor uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld om de informatie die u publiekelijk wilde maken, effectief te publiceren. Daarnaast gebruikt HELPPER NV de Informatie ook om:

 1. u in staat te stellen de Site en het Platform op een correcte wijze te gebruiken;
 2. Gebruikers aan elkaar te koppelen (het zgn. “matchen”);
 3. betalingen uit te voeren aan Helppers;
 4. betalingen te ontvangen van Gebruikers;
 5. met u te communiceren via het Platform en Gebruikers toe te laten met elkaar te communiceren via de Site en/of het Platform;
 6. anonieme statistieken i.v.m. de (Gebruikers van de) Site en het Platform te genereren;
 7. de Site en het Platform te verbeteren of om statistische informatie aan derde partijen door te kunnen geven;
 8. u te registreren en uw Account te tonen op andere sociale websites die eigendom zijn van HELPPER NV of met haar verbonden vennootschappen;
 9. in voorkomend geval, uw profiel bij sociale media waarmee HELPPER NV hieromtrent specifieke aanspraken heeft, te integreren met uw profiel bij HELPPER NV.
 10. uw Informatie strategisch te delen met HELPPER NV haar partners.

2.2. Door u te registreren op de Site en/of het Platform en een Account aan te maken, aanvaardt u dat uw Informatie en de gegevens van uw Account, inclusief gevoelige persoonlijke informatie, beschikbaar is in landen buiten België. In dit verband is het mogelijk dat de wetgeving van niet-Europese landen een minder strikte bescherming waarborgt van uw Informatie.

2.3 HELPPER NV zal nooit uw betalingsgegevens, wachtwoorden en persoonlijke instellingen delen met  derden en stelt alles is het werk om uw Informatie te delen op die wijze dat de Gebruiker ten volle de functionaliteiten van de Site en het Platform kan gebruiken.

3. Delen van Informatie

3.1. Derde partijen hebben toegang tot alle Informatie die uzelf publiekelijk heeft gemaakt, en dit onder de voorwaarden omschreven in uw persoonlijke instellingen.

3.2. Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten ontvangt van derde partijen, wordt uw e-mailadres niet gedeeld met derde partijen, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 12.

3.3. Statistische en anonieme informatie kan gedeeld worden voor marketing- en/of promotiedoeleinden, teneinde o.a. HELPPER NV toe te laten u gepersonaliseerde advertenties of een banner met reclame te tonen.

3.4.  Zonder uw uitdrukkelijke toestemming deelt HELPPER NV geen Informatie met derden die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, behoudens indien noodzakelijk voor de werking van de Site en/of het Platform en in de gevallen vermeld in artikel 12.

4. Cookies

4.1. De Site en het Platform maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden aangemaakt door een programma op de server van de Site en die vervolgens op de harde schijf van uw computer worden bewaard.

4.2. De Site en het Platform gebruiken cookies om u als Gebruiker van de Site o.a. te kunnen identificeren, om uw voorkeurstaal te onthouden en om de navigatie op de Site voor u te vergemakkelijken.  Door het gebruik van cookies wordt namelijk vermeden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers.

4.3. Volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website:

 • token (bijhouden gebruikerssessie)
 • locale (de taal instelling)
 • __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utm* (google analytics)
 • _cfduid (Cloudflare cookies)
 • cf_use_ob

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze Site geplaatst worden, danken wij u ons onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

4.4. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kan u ervoor zorgen dat u wordt verwittigd telkens wanneer er cookies worden verstuurd, of zelfs beletten dat er cookies worden aangemaakt of bewaard op de harde schijf van uw computer. HELPPER NV kan de toegang en de werking van de Site echter niet garanderen indien het aanmaken van cookies wordt uitgeschakeld door uw internetbrowser.

5. Google Analytics

5.1. Deze Site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Site en het Platform gebruiken.

5.2. De bekomen gegevens over uw gebruik van de Site, zoals uw IP-adres, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens om bij te houden hoe u de Site en het Platform gebruikt, om rapporten over de Site en het Platform aan HELPPER NV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De algemene voorwaarden van Google Analytics hebben mogelijks doorwerking op de Gebruikers van de Site en het Platform. Gebruikers erkennen en aanvaarden hierbij de algemene voorwaarden van Google betreffende het gebruik van Google Analytics te hebben doorgenomen en te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn consulteerbaar via www.google.com/analytics/terms/us.html.

5.3. Door gebruik te maken van deze Site geeft u toestemming voor het verwerken van de Informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Bewaringstermijn en -locatie van Informatie

6.1. HELPPER NV hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw Informatie:

 1. publieke en persoonlijke informatie: bewaringstermijn van maximum zes (6) maanden vanaf het verwijderen van het betrokken gegeven of het verwijderen van uw integrale Account;
 2. geschiedenis en logs: bewaringstermijn van maximum zes (6) maanden vanaf de creatie van het item of de log;
 3. cookies: bewaringstermijn van maximum één (1) jaar vanaf de creatie van de cookie(s).

6.2. U erkent en aanvaardt dat uw Informatie bewaard kan worden in een land buiten de EU.

7. Veiligheidsmaatregelen

7.1. HELPPER NV heeft verschillende veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om het verlies, het foute gebruik of de wijziging van uw Informatie te voorkomen. HELPPER NV gebruikt hiervoor een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals codering en machinetaal.

7.2. HELPPER NV doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Informatie te beschermen.

7.3 In geen geval kan HELPPER NV verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of onrechtmatig gebruik door een derde van de Informatie, behoudens in geval van fraude, bedrog of opzettelijke fout.

8. Uw rechten

8.1. U kan kosteloos en op elk ogenblik toegang krijgen tot uw Informatie. U kan uw Informatie ook (laten) verbeteren of wijzigen indien nodig. In veel gevallen kan u echter zelf uw gegevens wijzigen via uw persoonlijke instellingen. U kan ingaan tegen het gebruik van uw Informatie voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

8.2 U kan HELPPER NV steeds verzoeken uw Informatie te verwijderen. HELPPER NV zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn.

8.2. Alle vragen en/of opmerkingen die u heeft omtrent het verzamelen en verwerken van Informatie, kan u richten aan [email protected] of per brief naar HELPPER NV, 2600 Berchem, Strijdhoflaan 6, bus 3, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

9. Uw wachtwoord

9.1. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk, en mag niet met derde partijen gedeeld worden.

9.2. Uw wachtwoord kan gewijzigd worden via uw persoonlijke instellingen. Het is aan te raden uw wachtwoord op geregelde tijdstippen te wijzigen. Een veilig wachtwoord vermindert de kans dat derde partijen toegang kunnen krijgen tot uw Account en dus tot de Informatie die is opgeslagen in uw Account.

10. Contacten importeren

10.1. HELPPER NV biedt haar Gebruikers een eenvoudige tool aan om contactpersonen uit te nodigen om zich te registreren op het Platform en/of de Site. Als u via deze weg contactpersonen importeert, bevestigt u dat deze contactpersonen in kwestie u hiervoor toestemming hebben gegeven en dat via e-mail een automatische uitnodiging en herinnering verstuurd mogen worden naar deze contactpersonen.

10.2. HELPPER NV verkoopt geen e-mailadressen en gebruikt deze alleen om uitnodigingen te versturen.

11. Wijzigingen aan deze Privacy en Cookie Policy

11.1. Deze Privacy en Cookie Policy kan te allen tijde gewijzigd worden. In dergelijk geval mag de Gebruiker binnen een redelijke termijn steeds het gebruik van het Platform en/of de Site stopzetten zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

11.2. Wijzigingen worden op deze Site en/of het Platform gepubliceerd, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de Informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en op welke manier wij deze informatie delen.

11.3. Gewijzigde versies van deze Privacy en Cookie Policy treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Site en/of het Platform.

12. Toestemming tot vrijgave

12.1 U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan HELPPER NV om uw Informatie bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien HELPPER NV te goeder trouw mag vertrouwen dat dergelijke bekendmaking redelijkerwijs vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot onze Site;
 2. de Algemene Voorwaarden van HELPPER NV af te dwingen;
 3. te reageren op schadevorderingen tegen HELPPER NV naar aanleiding van uw Informatie die de rechten van derden schendt;
 4. de rechten, eigendom en veiligheid van HELPPER NV, haar werknemers, Gebruikers en het publiek te vrijwaren.

12.2 HELPPER NV mag ook Informatie over u bekend maken aan rechtsgeldige politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien HELPPER NV dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of nuttig acht, in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien HELPPER NV redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit HELPPER NV of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1. Deze Privacy en Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

13.2. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy en Cookie Policy.